die arme Afrikanershulle wat die lug gekneus heten plastiek in môre geplant hethulle wat in skroomlikheid kinders maaken kordaat soos lafaards          in 'n geluidlose gekerm om liefdemet harde knuppels en sagte pielemet slakkerige tongvleis en klipperige skaamlippein die donker na wat donker is soekin lok-asies      agter bossies


die-arme-afrikanershulle-wat-die-lug-gekneus-heten-plastiek-in-môre-geplant-hethulle-wat-in-skroomlikheid-kinders-maaken-kordaat-soos-lafaards
breyten breytenbachdiearmeafrikanershullewatluggekneushetenplastiekinmôregeplanthethulleskroomlikheidkindersmaakenkordaatsooslafaards'ngeluidlosegekermomliefdemethardeknuppelssagtepielemetslakkerigetongvleisklipperigeskaamlippeindonkernaissoekinlokasiesagterbossiesdie armearme afrikanershulleafrikanershulle watwat diedie luglug gekneusgekneus hetenheten plastiekplastiek inin môremôre geplantgeplant hethullehethulle watwat inin skroomlikheidskroomlikheid kinderskinders maakenmaaken kordaatkordaat soossoos lafaardslafaardsinin 'nn geluidlosegeluidlose gekermgekerm omom liefdemetliefdemet hardeharde knuppelsknuppels enen sagtesagte pielemetpielemet slakkerigeslakkerige tongvleistongvleis enen klipperigeklipperige skaamlippeinskaamlippein diedie donkerdonker nana watwat donkerdonker isis soekinagteragter bossiesdie arme afrikanershullearme afrikanershulle watafrikanershulle wat diewat die lugdie lug gekneuslug gekneus hetengekneus heten plastiekheten plastiek inplastiek in môrein môre geplantmôre geplant hethullegeplant hethulle wathethulle wat inwat in skroomlikheidin skroomlikheid kindersskroomlikheid kinders maakenkinders maaken kordaatmaaken kordaat sooskordaat soos lafaardssoos lafaardslafaardsinin 'nin 'n geluidlosen geluidlose gekermgeluidlose gekerm omgekerm om liefdemetom liefdemet hardeliefdemet harde knuppelsharde knuppels enknuppels en sagteen sagte pielemetsagte pielemet slakkerigepielemet slakkerige tongvleisslakkerige tongvleis entongvleis en klipperigeen klipperige skaamlippeinklipperige skaamlippein dieskaamlippein die donkerdie donker nadonker na watna wat donkerwat donker isdonker is soekinagteragter bossies

...die digter is die man wat in die donker waters van die chaos duik om skoon en blink dinge daaruit te haal. -Marthinus Versfeld
die-digter-is-die-man-wat-in-die-donker-waters-van-die-chaos-duik-om-skoon-blink-dinge-daaruit-te-haal
Ek praat vanDrome, kinders van 'n spelende brein,Verwek deur niks anders as yle fantasie,So dun in wese soos die lug,En wisselvalliger as die wind. -William Shakespeare
ek-praat-vandrome-kinders-van-'n-spelende-breinverwek-deur-niks-anders-as-yle-fantasieso-dun-in-wese-soos-die-lugen-wisselvalliger-as-die-wind
Welkom, vreemdeling vergetelheid. Skroomnie om jou donker vakuum om my uitte brei, vergroting van die duister agtermy ooglede. -Wilma Stockenstrom
welkom-vreemdeling-vergetelheid-skroomnie-om-jou-donker-vakuum-om-my-uitte-brei-vergroting-van-die-duister-agtermy-ooglede
Resensente is soos doeaneampternare wat die arme drommels visenteer, maar die groot menere met 'n buiging laat deurloop. -Max Weber
resensente-is-soos-doeaneampternare-wat-die-arme-drommels-visenteer-maar-die-groot-menere-met-'n-buiging-laat-deurloop
Dankie, ou Master, vir die twee kinders wat hiernatoe gekom het. -M.E. Rothmann
dankie-master-vir-die-twee-kinders-wat-hiernatoe-gekom-het