Die Amerikaanse volk dra nooit 'n sambreel nie. Hulle berei hulle voor om in ewigdurende sonskyn te wandel.


die-amerikaanse-volk-dra-nooit-'n-sambreel-nie-hulle-berei-hulle-voor-om-in-ewigdurende-sonskyn-te-wandel
alfred e. smithdieamerikaansevolkdranooit'nsambreelniehullebereihullevoorominewigdurendesonskyntewandeldie amerikaanseamerikaanse volkvolk dradra nooitnooit 'nn sambreelsambreel niehulle bereiberei hullehulle voorom inin ewigdurendeewigdurende sonskynsonskyn tete wandeldie amerikaanse volkamerikaanse volk dravolk dra nooitdra nooit 'nnooit 'n sambreeln sambreel niehulle berei hulleberei hulle voorhulle voor omvoor om inom in ewigdurendein ewigdurende sonskynewigdurende sonskyn tesonskyn te wandeldie amerikaanse volk draamerikaanse volk dra nooitvolk dra nooit 'ndra nooit 'n sambreelnooit 'n sambreel niehulle berei hulle voorberei hulle voor omhulle voor om invoor om in ewigdurendeom in ewigdurende sonskynin ewigdurende sonskyn teewigdurende sonskyn te wandeldie amerikaanse volk dra nooitamerikaanse volk dra nooit 'nvolk dra nooit 'n sambreeldra nooit 'n sambreel niehulle berei hulle voor omberei hulle voor om inhulle voor om in ewigdurendevoor om in ewigdurende sonskynom in ewigdurende sonskyn tein ewigdurende sonskyn te wandel

As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud
'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke
Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap. -Die Bybel
moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle
Daardie mense my vriende? Hulle is nie my vriende nie! Hulle is my gereedskap en as ek met hulle klaar is, gooi ek hulle weg! -Cecil John Rhodes
daardie-mense-my-vriende-hulle-is-nie-my-vriende-nie-hulle-is-my-gereedskap-as-ek-met-hulle-klaar-is-gooi-ek-hulle-weg