Dié is nie die era van die pamfletskrywers nie. Dit is die era van die ingenieur. Die gaping van die vonkprop is belangriker as die pen. Demokrasie sal nie gered word deur mense wat goed kan praat, kragtig kan debatteer of knap kan aanhaal nie.


dié-is-nie-die-era-van-die-pamfletskrywers-nie-dit-is-die-era-van-die-ingenieur-die-gaping-van-die-vonkprop-is-belangriker-as-die-pen-demokrasie
lancelot hogbendiéisniedieeravanpamfletskrywersnieditingenieurdiegapingvonkpropbelangrikeraspendemokrasiesalgeredworddeurmensewatgoedkanpraatkragtigdebatteerofknapaanhaaldié isis nienie diedie eraera vanvan diedie pamfletskrywerspamfletskrywers niedit isis diedie eraera vanvan diedie ingenieurdie gapinggaping vanvan diedie vonkpropvonkprop isis belangrikerbelangriker asas diedie pendemokrasie salsal nienie geredgered wordword deurdeur mensemense watwat goedgoed kankan praatkragtig kankan debatteerknap kankan aanhaalaanhaal niedié is nieis nie dienie die eradie era vanera van dievan die pamfletskrywersdie pamfletskrywers niedit is dieis die eradie era vanera van dievan die ingenieurdie gaping vangaping van dievan die vonkpropdie vonkprop isvonkprop is belangrikeris belangriker asbelangriker as dieas die pendemokrasie sal niesal nie gerednie gered wordgered word deurword deur mensedeur mense watmense wat goedwat goed kangoed kan praatkragtig kan debatteerdebatteer of knapknap kan aanhaalkan aanhaal nie

Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly. -Clement Attlee
demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly
Kritiek kan nooit 'n held skade aandoen nie. Hy het eeue voor waarin sy waarde bepaal kan word, sy eer herstel kan word. -N.P. van Wyk Louw
kritiek-kan-nooit-'n-held-skade-aandoen-nie-hy-het-eeue-voor-waarin-sy-waarde-bepaal-kan-word-sy-eer-herstel-kan-word
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie