Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak; die liefde wat ek gegee het, en die liefde wat ek gekry het.


deur-twee-dinge-is-my-lewe-vir-my-leefbaar-gemaak-die-liefde-wat-ek-gegee-het-die-liefde-wat-ek-gekry-het
c.j. langenhovendeurtweedingeismylewevirleefbaargemaakdieliefdewatekgegeehetgekryhetdeur tweetwee dingedinge isis mymy lewelewe virvir mymy leefbaarleefbaar gemaakdie liefdeliefde watwat ekek gegeegegee heten diedie liefdeliefde watwat ekek gekrygekry hetdeur twee dingetwee dinge isdinge is myis my lewemy lewe virlewe vir myvir my leefbaarmy leefbaar gemaakdie liefde watliefde wat ekwat ek gegeeek gegee heten die liefdedie liefde watliefde wat ekwat ek gekryek gekry hetdeur twee dinge istwee dinge is mydinge is my leweis my lewe virmy lewe vir mylewe vir my leefbaarvir my leefbaar gemaakdie liefde wat ekliefde wat ek gegeewat ek gegee heten die liefde watdie liefde wat ekliefde wat ek gekrywat ek gekry hetdeur twee dinge is mytwee dinge is my lewedinge is my lewe viris my lewe vir mymy lewe vir my leefbaarlewe vir my leefbaar gemaakdie liefde wat ek gegeeliefde wat ek gegee heten die liefde wat ekdie liefde wat ek gekryliefde wat ek gekry het

Alle godsdiens is liefde, en die meeste liefde is afgodsdiens. -C.J. Langenhoven
alle-godsdiens-is-liefde-die-meeste-liefde-is-afgodsdiens
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het