Demokrasie is die vorm van regering waarin die vrye mens die regeerder is.


demokrasie-is-die-vorm-van-regering-waarin-die-vrye-mens-die-regeerder-is
aristotledemokrasieisdievormvanregeringwaarinvryemensregeerderisdemokrasie isis diedie vormvorm vanvan regeringregering waarinwaarin diedie vryevrye mensmens diedie regeerderregeerder isdemokrasie is dieis die vormdie vorm vanvorm van regeringvan regering waarinregering waarin diewaarin die vryedie vrye mensvrye mens diemens die regeerderdie regeerder isdemokrasie is die vormis die vorm vandie vorm van regeringvorm van regering waarinvan regering waarin dieregering waarin die vryewaarin die vrye mensdie vrye mens dievrye mens die regeerdermens die regeerder isdemokrasie is die vorm vanis die vorm van regeringdie vorm van regering waarinvorm van regering waarin dievan regering waarin die vryeregering waarin die vrye menswaarin die vrye mens diedie vrye mens die regeerdervrye mens die regeerder is

Die demokrasie ontwikkel in 'n regering van bullebakke getemper deur koerantredakteurs. -Ralph Waldo Emerson
die-demokrasie-ontwikkel-in-'n-regering-van-bullebakke-getemper-deur-koerantredakteurs
Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken. -G.K. Chesterton
demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
Die suiwer demokrasie is regering deur oorreding. -N.P. van Wyk Louw
die-suiwer-demokrasie-is-regering-deur-oorreding
Die demokrasie is 'n dodelike lawwigheid bekend as verteenwoordigende regering. -Benjamin Disraeli
die-demokrasie-is-'n-dodelike-lawwigheid-bekend-as-verteenwoordigende-regering
Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly. -Clement Attlee
demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly