Demokrasie is die kuns en wetenskap om die sirkus te beheer vanuit die aaphok.


demokrasie-is-die-kuns-wetenskap-om-die-sirkus-te-beheer-vanuit-die-aaphok
h.l. menckendemokrasieisdiekunswetenskapomsirkustebeheervanuitaaphokdemokrasie isis diedie kunskuns enen wetenskapwetenskap omom diedie sirkussirkus tete beheerbeheer vanuitvanuit diedie aaphokdemokrasie is dieis die kunsdie kuns enkuns en wetenskapen wetenskap omwetenskap om dieom die sirkusdie sirkus tesirkus te beheerte beheer vanuitbeheer vanuit dievanuit die aaphokdemokrasie is die kunsis die kuns endie kuns en wetenskapkuns en wetenskap omen wetenskap om diewetenskap om die sirkusom die sirkus tedie sirkus te beheersirkus te beheer vanuitte beheer vanuit diebeheer vanuit die aaphokdemokrasie is die kuns enis die kuns en wetenskapdie kuns en wetenskap omkuns en wetenskap om dieen wetenskap om die sirkuswetenskap om die sirkus teom die sirkus te beheerdie sirkus te beheer vanuitsirkus te beheer vanuit diete beheer vanuit die aaphok

Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas. -Chris Barnard
kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas
Poësie is net so 'n eksakte wetenskap as die meetkunde. -Gustave Flaubert
poësie-is-net-so-'n-eksakte-wetenskap-as-die-meetkunde
Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-kuns-by-sukkel-geen-sukkel-by-kuns-nie
Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie. -C.J. Langenhoven
om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie