Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly.


demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly
clement attleedemokrasiebetekenregeringdeurmiddelvangesprekvoeringmaarditisnetdoeltreffendasjydaarinkanslaagommensetelaatstilblydemokrasie betekenbeteken regeringregering deurdeur middelmiddel vanvan gesprekvoeringmaar ditdit isis netnet doeltreffenddoeltreffend asas jyjy daarindaarin kankan slaagslaag omom mensemense tete laatlaat stilblydemokrasie beteken regeringbeteken regering deurregering deur middeldeur middel vanmiddel van gesprekvoeringmaar dit isdit is netis net doeltreffendnet doeltreffend asdoeltreffend as jyas jy daarinjy daarin kandaarin kan slaagkan slaag omslaag om menseom mense temense te laatte laat stilblydemokrasie beteken regering deurbeteken regering deur middelregering deur middel vandeur middel van gesprekvoeringmaar dit is netdit is net doeltreffendis net doeltreffend asnet doeltreffend as jydoeltreffend as jy daarinas jy daarin kanjy daarin kan slaagdaarin kan slaag omkan slaag om menseslaag om mense teom mense te laatmense te laat stilblydemokrasie beteken regering deur middelbeteken regering deur middel vanregering deur middel van gesprekvoeringmaar dit is net doeltreffenddit is net doeltreffend asis net doeltreffend as jynet doeltreffend as jy daarindoeltreffend as jy daarin kanas jy daarin kan slaagjy daarin kan slaag omdaarin kan slaag om mensekan slaag om mense teslaag om mense te laatom mense te laat stilbly

Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken. -G.K. Chesterton
demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
Die demokrasie ontwikkel in 'n regering van bullebakke getemper deur koerantredakteurs. -Ralph Waldo Emerson
die-demokrasie-ontwikkel-in-'n-regering-van-bullebakke-getemper-deur-koerantredakteurs
Die suiwer demokrasie is regering deur oorreding. -N.P. van Wyk Louw
die-suiwer-demokrasie-is-regering-deur-oorreding