Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken.


demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
g.k. chestertondemokrasiebetekenregeringdeurdieonopgeleideterwylaristokrasieswakopgeleidebetekendemokrasie betekenbeteken regeringregering deurdeur diedie onopgeleideterwyl aristokrasiearistokrasie regeringregering deurdeur diedie swakswak opgeleideopgeleide betekendemokrasie beteken regeringbeteken regering deurregering deur diedeur die onopgeleideterwyl aristokrasie regeringaristokrasie regering deurregering deur diedeur die swakdie swak opgeleideswak opgeleide betekendemokrasie beteken regering deurbeteken regering deur dieregering deur die onopgeleideterwyl aristokrasie regering deuraristokrasie regering deur dieregering deur die swakdeur die swak opgeleidedie swak opgeleide betekendemokrasie beteken regering deur diebeteken regering deur die onopgeleideterwyl aristokrasie regering deur diearistokrasie regering deur die swakregering deur die swak opgeleidedeur die swak opgeleide beteken

Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly.Die suiwer demokrasie is regering deur oorreding.Die demokrasie ontwikkel in 'n regering van bullebakke getemper deur koerantredakteurs.Die demokrasie is 'n dodelike lawwigheid bekend as verteenwoordigende regering....dat regering van die volk, deur die volk, vir die volk nie sal sterf op aarde nie.Niemand gee voor dat demokrasie perfek is of alles in pag het nie. Daar is inderdaad gesê dat demokrasie die ergste vorm van regering is buiten al die ander regeringsvorms wat van tyd tot tyd beproef is.