De doot die spaert nog zoete jeugt,Noch gewelijcken ouderdom,Zij maecht den mond des reedners stomEn ziet geleertheid aen nog deugt.


de-doot-die-spaert-nog-zoete-jeugtnoch-gewelijcken-ouderdomzij-maecht-den-mond-reedners-stomen-ziet-geleertheid-aen-nog-deugt
joost van den vondeldedootdiespaertnogzoetejeugtnochgewelijckenouderdomzijmaechtdenmondreednersstomenzietgeleertheidaendeugtde dootdoot diedie spaertspaert nognog zoetemaecht denden mondmond desdes reednersreedners stomenstomen zietziet geleertheidgeleertheid aenaen nognog deugtde doot diedoot die spaertdie spaert nogspaert nog zoetemaecht den mondden mond desmond des reednersdes reedners stomenreedners stomen zietstomen ziet geleertheidziet geleertheid aengeleertheid aen nogaen nog deugtde doot die spaertdoot die spaert nogdie spaert nog zoetemaecht den mond desden mond des reednersmond des reedners stomendes reedners stomen zietreedners stomen ziet geleertheidstomen ziet geleertheid aenziet geleertheid aen noggeleertheid aen nog deugtde doot die spaert nogdoot die spaert nog zoetemaecht den mond des reednersden mond des reedners stomenmond des reedners stomen zietdes reedners stomen ziet geleertheidreedners stomen ziet geleertheid aenstomen ziet geleertheid aen nogziet geleertheid aen nog deugt

Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handevou en bly lê, en daar oorval armoede jou soos 'n rower, daar oorrompel die gebrek jou soos 'n inbreker. -Die Bybel
nog-'n-bietjie-slaap-nog-'n-bietjie-sluimer-nog-'n-bietjie-handevou-bly-lê-daar-oorval-armoede-jou-soos-'n-rower-daar-oorrompel-die-gebrek-jou-soos
Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Ons verdediging lê nie in wapenarsenale nie, nog in die wetenskop, nog daarin om ondergronds te gaan. Ons verdediging is in wet en orde. -Albert Einstein
ons-verdediging-lê-nie-in-wapenarsenale-nie-nog-in-die-wetenskop-nog-daarin-om-ondergronds-te-gaan-ons-verdediging-is-in-wet-orde
Afrikaners was nog altyd geneid om iets irrelevants te doen. -Ken Owen
afrikaners-was-nog-altyd-geneid-om-iets-irrelevants-te-doen
Nog nooit is 'n staat gevestig deur vreedsame ekonomiese maatreëls nie. -Adolf Hitler
nog-nooit-is-'n-staat-gevestig-deur-vreedsame-ekonomiese-maatreëls-nie