Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is.


dat-ek-nie-wil-doen-wat-ek-doen-nie-beteken-dat-ek-toegee-dat-die-wet-goed-is
die bybeldatekniewildoenwatniebetekendattoegeediewetgoedisdat ekek nienie wilwil doendoen watwat ekek doendoen niebeteken datdat ekek toegeetoegee datdat diedie wetwet goedgoed isdat ek nieek nie wilnie wil doenwil doen watdoen wat ekwat ek doenek doen niebeteken dat ekdat ek toegeeek toegee dattoegee dat diedat die wetdie wet goedwet goed isdat ek nie wilek nie wil doennie wil doen watwil doen wat ekdoen wat ek doenwat ek doen niebeteken dat ek toegeedat ek toegee datek toegee dat dietoegee dat die wetdat die wet goeddie wet goed isdat ek nie wil doenek nie wil doen watnie wil doen wat ekwil doen wat ek doendoen wat ek doen niebeteken dat ek toegee datdat ek toegee dat dieek toegee dat die wettoegee dat die wet goeddat die wet goed is

Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie
Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil. -Die Bybel
neem-hierdie-lydensbeker-van-my-af-weg-moet-nogtans-nie-doen-wat-ek-wil-nie-maar-wat-u-wil
Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
Die geveinsde man doen soveel moeite om die deug na te aap dat 'n mens jou verwonder waarom hy nie sommer meteens die egte artikel aanskaf nie. -C.J. Langenhoven
die-geveinsde-man-doen-soveel-moeite-om-die-deug-na-te-aap-dat-'n-mens-jou-verwonder-waarom-hy-nie-sommer-meteens-die-egte-artikel-aanskaf-nie