Daardie Afrikaanse ghetto, die plek waarvan jy sê die dak afgewaai het, het darem so 'n paar kamers gehad waar die dak


daardie-afrikaanse-ghetto-die-plek-waarvan-jy-sê-die-dak-afgewaai-het-het-darem-so-'n-paar-kamers-gehad-waar-die-dak-intact-gebly-hetdaar-is-'n
adam smalldaardieafrikaanseghettodieplekwaarvanjydakafgewaaihethetdaremso'npaarkamersgehadwaarintactgeblyhetdaarisskeureinmaardieaffêrestaannogwanneerrondgegaaninhuisdingewatwaardevolopgetelselfsdaardiedeleblêddiehetdaardie afrikaanseafrikaanse ghettodie plekplek waarvanwaarvan jyjy sêsê diedie dakdak afgewaaiafgewaai hethet daremdarem soso 'nn paarpaar kamerskamers gehadgehad waarwaar diedie dakgebly hetdaarhetdaar isis 'nn paarpaar skeureskeure inmaardie affêreaffêre staanstaan daremdarem nogwanneer jyjy rondgegaanrondgegaan hethet inin diedie huishuis hethet jyjy daremdarem soso 'nn paarpaar dingedinge watwat waardevolwaardevol isis opgetelselfs inin daardiedaardie deledele waarvanwaarvan diedie blêddieblêddie dakdak afgewaaiafgewaai hetdaardie afrikaanse ghettodie plek waarvanplek waarvan jywaarvan jy sêjy sê diesê die dakdie dak afgewaaidak afgewaai hethet darem sodarem so 'nso 'n paarn paar kamerspaar kamers gehadkamers gehad waargehad waar diewaar die dakgebly hetdaar ishetdaar is 'nis 'n paarn paar skeurepaar skeure inmaardie affêre staanaffêre staan daremstaan darem nogwanneer jy rondgegaanjy rondgegaan hetrondgegaan het inhet in diein die huisdie huis hethuis het jyhet jy daremjy darem sodarem so 'nso 'n paarn paar dingepaar dinge watdinge wat waardevolwat waardevol iswaardevol is opgetelselfs in daardiein daardie deledaardie dele waarvandele waarvan diewaarvan die blêddiedie blêddie dakblêddie dak afgewaaidak afgewaai het

Kennis het nog altyd die meeste gebaat by daardie boeke waarop die drukkers 'n verlies gemaak het. -Thomas Fuller
kennis-het-nog-altyd-die-meeste-gebaat-by-daardie-boeke-waarop-die-drukkers-'n-verlies-gemaak-het
Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet. -C.J. Langenhoven
elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin
Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees
Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk. -Heinrich Heine
kritiek-is-veranderlik-dit-kom-voor-uit-die-opvatting-van-'n-tydperk-het-alleen-vir-daardie-tydperk-betekenis-as-dit-nie-self-kunswaarde-het-nie