Daar mag halwe eiers wees wat beter is as leë doppe: maar die halwe eiers wat na my koers toe gekom het, was nog altyd vrot.


daar-mag-halwe-eiers-wees-wat-beter-is-as-ë-doppe-maar-die-halwe-eiers-wat-na-my-koers-toe-gekom-het-was-nog-altyd-vrot
c.j. langenhovendaarmaghalweeiersweeswatbeterisasledoppemaardienamykoerstoegekomhetwasnogaltydvrotdaar magmag halwehalwe eierseiers weeswees watwat beterbeter isis asas leëleë doppemaar diedie halwehalwe eierseiers watwat nana mymy koerskoers toetoe gekomgekom hetwas nognog altydaltyd vrotdaar mag halwemag halwe eiershalwe eiers weeseiers wees watwees wat beterwat beter isbeter is asis as leëas leë doppemaar die halwedie halwe eiershalwe eiers wateiers wat nawat na myna my koersmy koers toekoers toe gekomtoe gekom hetwas nog altydnog altyd vrotdaar mag halwe eiersmag halwe eiers weeshalwe eiers wees wateiers wees wat beterwees wat beter iswat beter is asbeter is as leëis as leë doppemaar die halwe eiersdie halwe eiers wathalwe eiers wat naeiers wat na mywat na my koersna my koers toemy koers toe gekomkoers toe gekom hetwas nog altyd vrotdaar mag halwe eiers weesmag halwe eiers wees wathalwe eiers wees wat betereiers wees wat beter iswees wat beter is aswat beter is as leëbeter is as leë doppemaar die halwe eiers watdie halwe eiers wat nahalwe eiers wat na myeiers wat na my koerswat na my koers toena my koers toe gekommy koers toe gekom het

Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig. -H.L. Mencken
vakbonde-gebruik-selde-indien-ooit-die-mag-wat-hulle-het-om-beter-werk-te-verseker-byna-altyd-wend-hulle-'n-groot-deel-van-hul-mag-aan-om-swak-werk-te
Dit is dikwels makliker om briesend te word oor 'n onreg wat aan die ander kant van die wêreld gebeur het as oor verdrukking en diskriminasie 'n halwe blok van die huis. -Carl T. Rowan
dit-is-dikwels-makliker-om-briesend-te-word-oor-'n-onreg-wat-aan-die-ander-kant-van-die-wêreld-gebeur-het-as-oor-verdrukking-diskriminasie-'n-halwe
Die kritikus se simbool behoort die miskruier te wees: sy lê eiers in iemand anders se mis, ander kan dit nie uitbroei nie. -Mark Twain
die-kritikus-se-simbool-behoort-die-miskruier-te-wees-sy-lê-eiers-in-iemand-anders-se-mis-ander-kan-dit-nie-uitbroei-nie
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees