Daar is skrywers wat wakker maak, en dis wat belangrik is. Om oor invloede te praat maak mense lui; in plaas van om net die boek te lees, doen hulle dit deur die filter van die sogenaamde invloede.


daar-is-skrywers-wat-wakker-maak-dis-wat-belangrik-is-om-oor-invloede-te-praat-maak-mense-lui-in-plaas-van-om-net-die-boek-te-lees-doen-hulle-dit
ben okridaarisskrywerswatwakkermaakdisbelangrikisomoorinvloedetepraatmaakmenseluiinplaasvanomnetdieboekleesdoenhulleditdeurfiltersogenaamdeinvloededaar isis skrywersskrywers watwat wakkerwakker maaken disdis watwat belangrikbelangrik isom oorinvloede tete praatpraat maakmaak mensemense luiin plaasplaas vanvan omom netnet diedie boekboek tete leesdoen hullehulle ditdit deurdeur diedie filterfilter vanvan diedie sogenaamdesogenaamde invloededaar is skrywersis skrywers watskrywers wat wakkerwat wakker maaken dis watdis wat belangrikwat belangrik isom oor invloedeoor invloede teinvloede te praatte praat maakpraat maak mensemaak mense luiin plaas vanplaas van omvan om netom net dienet die boekdie boek teboek te leesdoen hulle dithulle dit deurdit deur diedeur die filterdie filter vanfilter van dievan die sogenaamdedie sogenaamde invloede

Doen wat reg is en maak die Voorsienigheid aanspreeklik vir die gevolge - in plaas van, soos nou, te maak soos jy lekkerkry en die Here die skuld te gee van die gevolge. -C.J. Langenhoven
doen-wat-reg-is-maak-die-voorsienigheid-aanspreeklik-vir-die-gevolge-in-plaas-van-soos-nou-te-maak-soos-jy-lekkerkry-die-here-die-skuld-te-gee-van
Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit. -George Bernard Shaw
mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit
Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan