Daar is niks wat 'n mens so in staat stel om sy probleme te oorbrug en te oorleef, soos die wete dat hy 'n unieke taak het om te vervul nie.


daar-is-niks-wat-'n-mens-so-in-staat-stel-om-sy-probleme-te-oorbrug-te-oorleef-soos-die-wete-dat-hy-'n-unieke-taak-het-om-te-vervul-nie
viktor frankldaarisnikswat'nmenssoinstaatstelomsyproblemeteoorbrugoorleefsoosdiewetedathyunieketaakhetvervulniedaar isis niksniks watwat 'nn mensmens soso inin staatstaat stelstel omom sysy problemeprobleme tete oorbrugoorbrug enen tete oorleefsoos diedie wetewete datdat hyhy 'nn uniekeunieke taaktaak hethet omom tete vervulvervul niedaar is niksis niks watniks wat 'nwat 'n mensn mens somens so inso in staatin staat stelstaat stel omstel om syom sy problemesy probleme teprobleme te oorbrugte oorbrug enoorbrug en teen te oorleefsoos die wetedie wete datwete dat hydat hy 'nhy 'n unieken unieke taakunieke taak hettaak het omhet om teom te vervulte vervul niedaar is niks watis niks wat 'nniks wat 'n menswat 'n mens son mens so inmens so in staatso in staat stelin staat stel omstaat stel om systel om sy problemeom sy probleme tesy probleme te oorbrugprobleme te oorbrug ente oorbrug en teoorbrug en te oorleefsoos die wete datdie wete dat hywete dat hy 'ndat hy 'n uniekehy 'n unieke taakn unieke taak hetunieke taak het omtaak het om tehet om te vervulom te vervul niedaar is niks wat 'nis niks wat 'n mensniks wat 'n mens sowat 'n mens so inn mens so in staatmens so in staat stelso in staat stel omin staat stel om systaat stel om sy problemestel om sy probleme teom sy probleme te oorbrugsy probleme te oorbrug enprobleme te oorbrug en tete oorbrug en te oorleefsoos die wete dat hydie wete dat hy 'nwete dat hy 'n uniekedat hy 'n unieke taakhy 'n unieke taak hetn unieke taak het omunieke taak het om tetaak het om te vervulhet om te vervul nie

Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe. -Honoré de Balzac
armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan
Die beloning vir 'n welgedane taak, is dat jy dit gedoen het. -Ralph Waldo Emerson
die-beloning-vir-'n-welgedane-taak-is-dat-jy-dit-gedoen-het
Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt