daar is niks met ons verkeerdwat die dood nie reg kan maak nie


daar-is-niks-met-ons-verkeerdwat-die-dood-nie-reg-kan-maak-nie
breyten breytenbachdaarisniksmetonsverkeerdwatdiedoodnieregkanmaakdaar isis niksniks metmet onsons verkeerdwatverkeerdwat diedie dooddood nienie regreg kankan maakmaak niedaar is niksis niks metniks met onsmet ons verkeerdwatons verkeerdwat dieverkeerdwat die dooddie dood niedood nie regnie reg kanreg kan maakkan maak niedaar is niks metis niks met onsniks met ons verkeerdwatmet ons verkeerdwat dieons verkeerdwat die doodverkeerdwat die dood niedie dood nie regdood nie reg kannie reg kan maakreg kan maak niedaar is niks met onsis niks met ons verkeerdwatniks met ons verkeerdwat diemet ons verkeerdwat die doodons verkeerdwat die dood nieverkeerdwat die dood nie regdie dood nie reg kandood nie reg kan maaknie reg kan maak nie

Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
Daar is geen doodOns wat van lae strand dit sien, en speurhoe dat hul vaart die afstand steeds vergroot - ons kan nie sien wat anderkant gebeur,en daarom noem ons die verdwyning: dood -Totius
daar-is-geen-doodons-wat-van-lae-strand-dit-speurhoe-dat-hul-vaart-die-afstand-steeds-vergroot-ons-kan-nie-wat-anderkant-gebeur-daarom-noem-ons