Daar is nie iets soos 'n morele of 'n immorele boek nie. Boeke if of goed geskryf of slef geskryf.


daar-is-nie-iets-soos-'n-morele-of-'n-immorele-boek-nie-boeke-if-of-goed-geskryf-of-slef-geskryf
oscar wildedaarisnieietssoos'nmoreleofimmoreleboeknieboekeifgoedgeskryfslefgeskryfdaar isis nienie ietsiets soossoos 'nn morelen immoreleimmorele boekboek nieboeke ifgoed geskryfslef geskryfdaar is nieis nie ietsnie iets soosiets soos 'nsoos 'n morelemorele of 'nn immorele boekimmorele boek nieif of goedgeskryf of slefdaar is nie ietsis nie iets soosnie iets soos 'niets soos 'n morelen morele of 'nmorele of 'n immorelen immorele boek nieboeke if of goedif of goed geskryfgoed geskryf of slefgeskryf of slef geskryfdaar is nie iets soosis nie iets soos 'nnie iets soos 'n morelesoos 'n morele of 'nn morele of 'n immorelemorele of 'n immorele boekboeke if of goed geskryfgoed geskryf of slef geskryf

Omdat ek opgelet het dat papier meer kos voordat daarop geskryf is. -Socrates
omdat-ek-opgelet-het-dat-papier-meer-kos-voordat-daarop-geskryf-is
Demokrasie beteken nie ek is so goed soos jy nie, maar jy is so goed soos ek. -Harry Emerson Fosdick
demokrasie-beteken-nie-ek-is-so-goed-soos-jy-nie-maar-jy-is-so-goed-soos-ek
Dit is goed om jou in die stof te werp as jy 'n fout begaan het, maar dit is nie goed om daar te bly lê nie. -Francois-René de Chatneaubriand
dit-is-goed-om-jou-in-die-stof-te-werp-as-jy-'n-fout-begaan-het-maar-dit-is-nie-goed-om-daar-te-bly-lê-nie
Moenie soos kinder vir vermaak lees nie, of soos ambisieuse mense om iets te leer nie. Nee, lees om te lewe. -Gustave Flaubert
moenie-soos-kinder-vir-vermaak-lees-nie-of-soos-ambisieuse-mense-om-iets-te-leer-nie-nee-lees-om-te-lewe