Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad.


daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad
oscar wildedaarisnetééndingwatergerasonregditregsonder'nswaardindiehandasniemagniekwaaddaar isis netnet éénéén dingding watwat ergererger isis asas onregdit isis regreg sondersonder 'nn swaardswaard inin diedie handas regreg nienie magmag isis nieis ditdit 'nn kwaaddaar is netis net éénnet één dingéén ding watding wat ergerwat erger iserger is asis as onregdit is regis reg sonderreg sonder 'nsonder 'n swaardn swaard inswaard in diein die handas reg niereg nie magnie mag ismag is nieis dit 'ndit 'n kwaaddaar is net éénis net één dingnet één ding watéén ding wat ergerding wat erger iswat erger is aserger is as onregdit is reg sonderis reg sonder 'nreg sonder 'n swaardsonder 'n swaard inn swaard in dieswaard in die handas reg nie magreg nie mag isnie mag is nieis dit 'n kwaaddaar is net één dingis net één ding watnet één ding wat ergeréén ding wat erger isding wat erger is aswat erger is as onregdit is reg sonder 'nis reg sonder 'n swaardreg sonder 'n swaard insonder 'n swaard in dien swaard in die handas reg nie mag isreg nie mag is nie

Daar is net een ding erger as om van gepraat te word - en dit is om nie van gepraat te word nie. -Oscar Wilde
daar-is-net-een-ding-erger-as-om-van-gepraat-te-word-dit-is-om-nie-van-gepraat-te-word-nie
Gelykheid mag miskien 'n reg wees, maar geen mag op aarde kan dit verander in 'n feit nie. -Honoré de Balzac
gelykheid-mag-miskien-'n-reg-wees-maar-geen-mag-op-aarde-kan-dit-verander-in-'n-feit-nie
Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie. -C.J. Langenhoven
om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie
Geen ekonomiese beleid is moontlik sonder 'n swaard, geen industrialisasie sonder mag. -Adolf Hitler
geen-ekonomiese-beleid-is-moontlik-sonder-'n-swaard-geen-industrialisasie-sonder-mag
Geregtigheid het nie 'n swaard in die hand nodig nie. -Juvenalis
geregtigheid-het-nie-'n-swaard-in-die-hand-nodig-nie