Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan.


daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
c.j. langenhovendaarismensewatkandoenhullewilmaarditdiewilkandaar isis mensemense watwat kankan doendoen watwat hullehulle wilmaar ditdit isis diedie watwat wilwil doendoen watwat hullehulle kandaar is menseis mense watmense wat kanwat kan doenkan doen watdoen wat hullewat hulle wilmaar dit isdit is dieis die watdie wat wilwat wil doenwil doen watdoen wat hullewat hulle kandaar is mense watis mense wat kanmense wat kan doenwat kan doen watkan doen wat hulledoen wat hulle wilmaar dit is diedit is die watis die wat wildie wat wil doenwat wil doen watwil doen wat hulledoen wat hulle kandaar is mense wat kanis mense wat kan doenmense wat kan doen watwat kan doen wat hullekan doen wat hulle wilmaar dit is die watdit is die wat wilis die wat wil doendie wat wil doen watwat wil doen wat hullewil doen wat hulle kan

Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie.Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen.'n Hond wat lewe, is beter as 'n leeu wat dood is. Die wat lewe, weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks; daar wag vir hulle niks meer nie, hulle is vergeet; dit is klaar met hulle liefde, hulle haat en hulle hartsog.Daar is honde wat maar net hoef te knor. Dit is die wat reeds tevore gewys het dat hulle kan byt.Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie?