Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie.


daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie
c.j. langenhovendaarismensewathulleosoknaenddaarboopdiehemelgevestighoudatniehoemingoedhandehieronderaardedoenniedaar isis mensemense watwat hullehulle oëoë soso knaendknaend daarbodaarbo opop diedie hemelhemel gevestiggevestig houhou datdat hullehulle nienie siensien hoehoe minmin goedgoed hullehulle handehande hieronderhieronder opop diedie aardeaarde doendoen niedaar is menseis mense watmense wat hullewat hulle oëhulle oë sooë so knaendso knaend daarboknaend daarbo opdaarbo op dieop die hemeldie hemel gevestighemel gevestig hougevestig hou dathou dat hulledat hulle niehulle nie siennie sien hoesien hoe minhoe min goedmin goed hullegoed hulle handehulle hande hieronderhande hieronder ophieronder op dieop die aardedie aarde doenaarde doen niedaar is mense watis mense wat hullemense wat hulle oëwat hulle oë sohulle oë so knaendoë so knaend daarboso knaend daarbo opknaend daarbo op diedaarbo op die hemelop die hemel gevestigdie hemel gevestig houhemel gevestig hou datgevestig hou dat hullehou dat hulle niedat hulle nie sienhulle nie sien hoenie sien hoe minsien hoe min goedhoe min goed hullemin goed hulle handegoed hulle hande hieronderhulle hande hieronder ophande hieronder op diehieronder op die aardeop die aarde doendie aarde doen niedaar is mense wat hulleis mense wat hulle oëmense wat hulle oë sowat hulle oë so knaendhulle oë so knaend daarbooë so knaend daarbo opso knaend daarbo op dieknaend daarbo op die hemeldaarbo op die hemel gevestigop die hemel gevestig houdie hemel gevestig hou dathemel gevestig hou dat hullegevestig hou dat hulle niehou dat hulle nie siendat hulle nie sien hoehulle nie sien hoe minnie sien hoe min goedsien hoe min goed hullehoe min goed hulle handemin goed hulle hande hierondergoed hulle hande hieronder ophulle hande hieronder op diehande hieronder op die aardehieronder op die aarde doenop die aarde doen nie

Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
Mense is soos koeëls, hoe gladder hulle is, hoe verder gaan hulle. -Jean Paul
mense-is-soos-koeëls-hoe-gladder-hulle-is-hoe-verder-gaan-hulle