daar is meer poësie in die sneeuvlokkieas in die letterkunde en baie meer poësiein die miskruier in die toktokkiein die meteorologie en entomologiein die moremis en in die bergpiekdie horison wat in die hemel wegraakin die rooswolk is daar baie meer liriekdie aarde is deur 'n digter gemaak


daar-is-meer-poësie-in-die-sneeuvlokkieas-in-die-letterkunde-baie-meer-poësiein-die-miskruier-in-die-toktokkiein-die-meteorologie-entomologiein
t.t. cloetedaarismeerposieindiesneeuvlokkieasletterkundebaieposieinmiskruiertoktokkieinmeteorologieentomologieinmoremisbergpiekdiehorisonwathemelwegraakinrooswolkliriekdieaardedeur'ndigtergemaakdaar isis meermeer poësiepoësie inin diedie sneeuvlokkieassneeuvlokkieas inin diedie letterkundeletterkunde enen baiebaie meermeer poësieinpoësiein diedie miskruiermiskruier inin diedie toktokkieintoktokkiein diedie meteorologiemeteorologie enen entomologieinentomologiein diedie moremismoremis enen inin diedie bergpiekdiebergpiekdie horisonhorison watwat inin diedie hemelhemel wegraakinwegraakin diedie rooswolkrooswolk isis daardaar baiebaie meermeer liriekdieliriekdie aardeaarde isis deurdeur 'nn digterdigter gemaakdaar is meeris meer poësiemeer poësie inpoësie in diein die sneeuvlokkieasdie sneeuvlokkieas insneeuvlokkieas in diein die letterkundedie letterkunde enletterkunde en baieen baie meerbaie meer poësieinmeer poësiein diepoësiein die miskruierdie miskruier inmiskruier in diein die toktokkieindie toktokkiein dietoktokkiein die meteorologiedie meteorologie enmeteorologie en entomologieinen entomologiein dieentomologiein die moremisdie moremis enmoremis en inen in diein die bergpiekdiedie bergpiekdie horisonbergpiekdie horison wathorison wat inwat in diein die hemeldie hemel wegraakinhemel wegraakin diewegraakin die rooswolkdie rooswolk isrooswolk is daaris daar baiedaar baie meerbaie meer liriekdiemeer liriekdie aardeliriekdie aarde isaarde is deuris deur 'ndeur 'n digtern digter gemaak

...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
Wraak is 'n soort wilde geregtigheid; hoe meer die menslike natuur daarna neig, des te meer moet die reg dit uitroei. -Sir Francis Bacon
wraak-is-'n-soort-wilde-geregtigheid-hoe-meer-die-menslike-natuur-daarna-neig-te-meer-moet-die-reg-dit-uitroei
Ek het baie paaie geloop op die ou wêreld en ek weet van meer wat ander mense probeer het; maar op die ou end weet ek nie van 'n ligter pad as die regte nie. -C.J. Langenhoven
ek-het-baie-paaie-geloop-op-die-wêreld-ek-weet-van-meer-wat-ander-mense-probeer-het-maar-op-die-end-weet-ek-nie-van-'n-ligter-pad-as-die-regte