Daar is honde wat maar net hoef te knor. Dit is die wat reeds tevore gewys het dat hulle kan byt.


daar-is-honde-wat-maar-net-hoef-te-knor-dit-is-die-wat-reeds-tevore-gewys-het-dat-hulle-kan-byt
c.j. langenhovendaarishondewatmaarnethoefteknorditdiereedstevoregewyshetdathullekanbytdaar isis hondehonde watwat maarmaar netnet hoefhoef tete knordit isis diedie watwat reedsreeds tevoretevore gewysgewys hethet datdat hullehulle kankan bytdaar is hondeis honde wathonde wat maarwat maar netmaar net hoefnet hoef tehoef te knordit is dieis die watdie wat reedswat reeds tevorereeds tevore gewystevore gewys hetgewys het dathet dat hulledat hulle kanhulle kan bytdaar is honde watis honde wat maarhonde wat maar netwat maar net hoefmaar net hoef tenet hoef te knordit is die watis die wat reedsdie wat reeds tevorewat reeds tevore gewysreeds tevore gewys hettevore gewys het datgewys het dat hullehet dat hulle kandat hulle kan bytdaar is honde wat maaris honde wat maar nethonde wat maar net hoefwat maar net hoef temaar net hoef te knordit is die wat reedsis die wat reeds tevoredie wat reeds tevore gewyswat reeds tevore gewys hetreeds tevore gewys het dattevore gewys het dat hullegewys het dat hulle kanhet dat hulle kan byt

Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap. -Die Bybel
moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle
Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie