Daar is geen wonderliker daad van individuele vryheid as om te sit en die wêreld uit te dink voor 'n tikmasjien nie.


daar-is-geen-wonderliker-daad-van-individuele-vryheid-as-om-te-sit-die-wêreld-uit-te-dink-voor-'n-tikmasjien-nie
gabriel garcia márquezdaarisgeenwonderlikerdaadvanindividuelevryheidasomtesitdiewêrelduitdinkvoor'ntikmasjienniedaar isis geengeen wonderlikerwonderliker daaddaad vanvan individueleindividuele vryheidvryheid asas omom tete sitsit enen diedie wêreldwêreld uituit tete dinkdink voorn tikmasjientikmasjien niedaar is geenis geen wonderlikergeen wonderliker daadwonderliker daad vandaad van individuelevan individuele vryheidindividuele vryheid asvryheid as omas om teom te sitte sit ensit en dieen die wêrelddie wêreld uitwêreld uit teuit te dinkte dink voordink voor 'nvoor 'n tikmasjienn tikmasjien niedaar is geen wonderlikeris geen wonderliker daadgeen wonderliker daad vanwonderliker daad van individueledaad van individuele vryheidvan individuele vryheid asindividuele vryheid as omvryheid as om teas om te sitom te sit ente sit en diesit en die wêrelden die wêreld uitdie wêreld uit tewêreld uit te dinkuit te dink voorte dink voor 'ndink voor 'n tikmasjienvoor 'n tikmasjien niedaar is geen wonderliker daadis geen wonderliker daad vangeen wonderliker daad van individuelewonderliker daad van individuele vryheiddaad van individuele vryheid asvan individuele vryheid as omindividuele vryheid as om tevryheid as om te sitas om te sit enom te sit en diete sit en die wêreldsit en die wêreld uiten die wêreld uit tedie wêreld uit te dinkwêreld uit te dink vooruit te dink voor 'nte dink voor 'n tikmasjiendink voor 'n tikmasjien nie

Ek hoop nie ons land dáár waar sommige Europese kulture aangeland het nie: dat elk van die gedagterigtings dink dat daar net uit sy uitgangspunt literatuur te make is. -P.G. du Plessis
ek-hoop-nie-ons-land-dáár-waar-sommige-europese-kulture-aangeland-het-nie-dat-elk-van-die-gedagterigtings-dink-dat-daar-net-uit-sy-uitgangspunt
Verdik my bloed;Verstop elke weg en toegang tot berou,Dat geen weekhartige stem van die natuurMy felle doelwit skok, geen vrede wilEn daad sal skei! -William Shakespeare
verdik-my-bloedverstop-elke-weg-toegang-tot-beroudat-geen-weekhartige-stem-van-die-natuurmy-felle-doelwit-skok-geen-vrede-wilen-daad-sal-skei
Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het... -N.P. van Wyk Louw
daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die