Daar is geen vinniger en fermer vriendskappe as die tussen mense wat lief is vir dieselfde boeke nie.


daar-is-geen-vinniger-fermer-vriendskappe-as-die-tussen-mense-wat-lief-is-vir-dieselfde-boeke-nie
irving stonedaarisgeenvinnigerfermervriendskappeasdietussenmensewatliefvirdieselfdeboekeniedaar isis geengeen vinnigervinniger enen fermerfermer vriendskappevriendskappe asas diedie tussentussen mensemense watwat lieflief isis virvir dieselfdedieselfde boekeboeke niedaar is geenis geen vinnigergeen vinniger envinniger en fermeren fermer vriendskappefermer vriendskappe asvriendskappe as dieas die tussendie tussen mensetussen mense watmense wat liefwat lief islief is viris vir dieselfdevir dieselfde boekedieselfde boeke niedaar is geen vinnigeris geen vinniger engeen vinniger en fermervinniger en fermer vriendskappeen fermer vriendskappe asfermer vriendskappe as dievriendskappe as die tussenas die tussen mensedie tussen mense wattussen mense wat liefmense wat lief iswat lief is virlief is vir dieselfdeis vir dieselfde boekevir dieselfde boeke niedaar is geen vinniger enis geen vinniger en fermergeen vinniger en fermer vriendskappevinniger en fermer vriendskappe asen fermer vriendskappe as diefermer vriendskappe as die tussenvriendskappe as die tussen menseas die tussen mense watdie tussen mense wat lieftussen mense wat lief ismense wat lief is virwat lief is vir dieselfdelief is vir dieselfde boekeis vir dieselfde boeke nie

Ek is liewer 'n arm man wat in 'n solder woon met baie boeke as 'n koning wat nie lief is vir lees nie. -Thomas Babington Macaulay
ek-is-liewer-'n-arm-man-wat-in-'n-solder-woon-met-baie-boeke-as-'n-koning-wat-nie-lief-is-vir-lees-nie
Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie. -Ralph Waldo Emerson
gevatheid-is-altyd-welkom-wis-alle-onderskeid-tussen-mense-uit-geen-waardigheid-geen-geleerdheid-geen-sterk-karakter-kan-staande-bly-teen-gevatheid
'n Digter moenie lank tussen dieselfde mense woonmaar altyd afskeid neem van plekke en persoonsodat hy eensaam swerwend nuwe vergesigte sienen in sy swerflings suiwer die kuns kan dien. -D.J. Opperman
'n-digter-moenie-lank-tussen-dieselfde-mense-woonmaar-altyd-afskeid-neem-van-plekke-persoonsodat-hy-eensaam-swerwend-nuwe-vergesigte-sienen-in-sy
Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. -C.J. Langenhoven
waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie
Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit not op 'n manier reg. -C.J. Langenhoven
om-my-naaste-lief-te-hê-is-vir-my-'n-sware-gebod-met-die-mense-daargunter-kry-ek-dit-not-op-'n-manier-reg