Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen.


daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
c.j. langenhovendaarisgeenluiaardwatgladniewilwerkniehyverlangmaarnetna'nandersoortasdiehynoumoetdoendaar isis geengeen luiaardluiaard watwat gladglad nienie wilwil werkwerk niehy verlangverlang maarmaar netnet nana 'nander soortsoort werkwerk asas diedie watwat hyhy nounou moetmoet doendaar is geenis geen luiaardgeen luiaard watluiaard wat gladwat glad nieglad nie wilnie wil werkwil werk niehy verlang maarverlang maar netmaar net nanet na 'nna 'n andern ander soortander soort werksoort werk aswerk as dieas die watdie wat hywat hy nouhy nou moetnou moet doendaar is geen luiaardis geen luiaard watgeen luiaard wat gladluiaard wat glad niewat glad nie wilglad nie wil werknie wil werk niehy verlang maar netverlang maar net namaar net na 'nnet na 'n anderna 'n ander soortn ander soort werkander soort werk assoort werk as diewerk as die watas die wat hydie wat hy nouwat hy nou moethy nou moet doendaar is geen luiaard watis geen luiaard wat gladgeen luiaard wat glad nieluiaard wat glad nie wilwat glad nie wil werkglad nie wil werk niehy verlang maar net naverlang maar net na 'nmaar net na 'n andernet na 'n ander soortna 'n ander soort werkn ander soort werk asander soort werk as diesoort werk as die watwerk as die wat hyas die wat hy noudie wat hy nou moetwat hy nou moet doen

Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil. -Die Bybel
neem-hierdie-lydensbeker-van-my-af-weg-moet-nogtans-nie-doen-wat-ek-wil-nie-maar-wat-u-wil
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan