Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het...


daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die
n.p. van wyk louwdaarisgeenedelerplesierasdieintellektueleomgangmetmensewattotaalandersdinkjynieanderdelevaneindeloserykdomwaarheidtothulbesitgemaakhetdaar isis geengeen edeleredeler plesierplesier asas diedie intellektueleintellektuele omgangomgang metmet mensemense watwat totaalanders dinkdink asas jyjy nieniewatander deledele vanvan diedie eindeloseeindelose rykdomrykdom vanvan diedie waarheidwaarheid tottot hulhul besitbesit gemaakgemaak hetdaar is geenis geen edelergeen edeler plesieredeler plesier asplesier as dieas die intellektueledie intellektuele omgangintellektuele omgang metomgang met mensemet mense watmense wat totaalwat totaal anderstotaal anders dinkanders dink asdink as jyas jy niejy niewat anderwat ander deleander dele vandele van dievan die eindelosedie eindelose rykdomeindelose rykdom vanrykdom van dievan die waarheiddie waarheid totwaarheid tot hultot hul besithul besit gemaakbesit gemaak het

Dink eenvoudig, soos my ou meester gewoond was om te sê. Dit beteken om die geheel te reduseer tot die eenvoudigste terme van sy dele, om terug te keer tot die grondbeginsels. -Frank Lloyd Wright
dink-eenvoudig-soos-my-meester-gewoond-was-om-te-sê-dit-beteken-om-die-geheel-te-reduseer-tot-die-eenvoudigste-terme-van-sy-dele-om-terug-te-keer
Die mense het altyd een of ander kampvegter wat hulle oor hulself stel en tot grootheid troetel...Dít en geen ander rede is die wortel waaruit 'n tiran ontwikkel; aanvanklik is hy 'n beskermer. -Plato
die-mense-het-altyd-een-of-ander-kampvegter-wat-hulle-oor-hulself-stel-tot-grootheid-troeteldít-geen-ander-rede-is-die-wortel-waaruit-'n-tiran
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end