Daar is geen doodOns wat van lae strand dit sien, en speurhoe dat hul vaart die afstand steeds vergroot - ons kan nie sien wat anderkant gebeur,en daarom noem ons die verdwyning: dood


daar-is-geen-doodons-wat-van-lae-strand-dit-speurhoe-dat-hul-vaart-die-afstand-steeds-vergroot-ons-kan-nie-wat-anderkant-gebeur-daarom-noem-ons
totiusdaarisgeendoodonswatvanlaestrandditspeurhoedathulvaartdieafstandsteedsvergrootonskannieanderkantgebeurendaaromnoemverdwyningdooddaar isis geengeen doodonsdoodons watwat vanvan laelae stranddit sienen speurhoespeurhoe datdat hulhul vaartvaart diedie afstandsteeds vergrootvergrootonsons kankan nienie siensien watdaarom noemnoem onsons diedie verdwyningdaar is geenis geen doodonsgeen doodons watdoodons wat vanwat van laevan lae strandlae strand ditstrand dit sienen speurhoe datspeurhoe dat huldat hul vaarthul vaart dievaart die afstanddie afstand steedsafstand steeds vergrootsteeds vergrootons kanons kan niekan nie siennie sien watsien wat anderkantdaarom noem onsnoem ons dieons die verdwyning

Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
Vat al die kwaad wat jy in jou buurman sien en al die goed wat jy in jouself sien, en maak daar 'n derde mens uit. Hy sal naastenby so lyk soos elk van julle twee. -C.J. Langenhoven
vat-al-die-kwaad-wat-jy-in-jou-buurman-al-die-goed-wat-jy-in-jouself-maak-daar-'n-derde-mens-uit-hy-sal-naastenby-so-lyk-soos-elk-van-julle-twee