Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe.


daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe
john haydaarisdriespesiessterwelingewatgaanwannerditlykofhullekomwanneergaandiplomatevrouekrappedaar isis driedrie spesiesspesies sterwelingesterwelinge watwat gaangaan wannerwanner ditdit lykhulle komkom enen watwat komkom wanneerwanneer ditdit lykhulle gaanvroue enen krappedaar is drieis drie spesiesdrie spesies sterwelingespesies sterwelinge watsterwelinge wat gaanwat gaan wannergaan wanner ditwanner dit lyklyk of hullehulle kom enkom en waten wat komwat kom wanneerkom wanneer ditwanneer dit lyklyk of hullevroue en krappedaar is drie spesiesis drie spesies sterwelingedrie spesies sterwelinge watspesies sterwelinge wat gaansterwelinge wat gaan wannerwat gaan wanner ditgaan wanner dit lykdit lyk of hullelyk of hulle komhulle kom en watkom en wat komen wat kom wanneerwat kom wanneer ditkom wanneer dit lykdit lyk of hullelyk of hulle gaandaar is drie spesies sterwelingeis drie spesies sterwelinge watdrie spesies sterwelinge wat gaanspesies sterwelinge wat gaan wannersterwelinge wat gaan wanner ditwat gaan wanner dit lykwanner dit lyk of hulledit lyk of hulle komlyk of hulle kom enhulle kom en wat komkom en wat kom wanneeren wat kom wanneer ditwat kom wanneer dit lykwanneer dit lyk of hulledit lyk of hulle gaan

Dit lyk altyd vir my gevaarlik wanneer skrywers meer vir hulle mede-skrywers te sê het as vir hulle lesers. -P.G. du Plessis
dit-lyk-altyd-vir-my-gevaarlik-wanneer-skrywers-meer-vir-hulle-mede-skrywers-te-sê-het-as-vir-hulle-lesers
Geleenthede gaan by die meeste mense verby omdat dit 'n oorpak aanhet en na werk lyk. -Thomas A. Edison
geleenthede-gaan-by-die-meeste-mense-verby-omdat-dit-'n-oorpak-aanhet-na-werk-lyk
Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit. -George Bernard Shaw
mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit
Help jou swakke mededinger op die bene bly. As hy tot niet gaan, kom daar straks 'n sterke in sy plek. -C.J. Langenhoven
help-jou-swakke-mededinger-op-die-bene-bly-as-hy-tot-niet-gaan-kom-daar-straks-'n-sterke-in-sy-plek