Daar is drie maniere waarop 'n mens sy geld kan verloor: deur dit op vroue te verkwis, deur dit weg te dobbel, of deur deskundiges aan te stel. Hiervan is vroue die lekkerste, dobbel die opwindendste en deskundiges die sekerste.


daar-is-drie-maniere-waarop-'n-mens-sy-geld-kan-verloor-deur-dit-op-vroue-te-verkwis-deur-dit-weg-te-dobbel-of-deur-deskundiges-aan-te-stel-hiervan
georges pompidoudaarisdriemanierewaarop'nmenssygeldkanverloordeurditopvroueteverkwiswegdobbelofdeskundigesaanstelhiervandielekkerstedobbelopwindendstesekerstedaar isis driedrie manieremaniere waaropwaarop 'nn mensmens sysy geldgeld kankan verloordeur ditdit opop vrouevroue tete verkwisdeur ditdit wegweg tete dobbeldeur deskundigesdeskundiges aanaan tete stelhiervan isis vrouevroue diedie lekkerstedobbel diedie opwindendsteopwindendste enen deskundigesdeskundiges diedie sekerstedaar is drieis drie manieredrie maniere waaropmaniere waarop 'nwaarop 'n mensn mens symens sy geldsy geld kangeld kan verloordeur dit opdit op vroueop vroue tevroue te verkwisdeur dit wegdit weg teweg te dobbeldeur deskundiges aandeskundiges aan teaan te stelhiervan is vroueis vroue dievroue die lekkerstedobbel die opwindendstedie opwindendste enopwindendste en deskundigesen deskundiges diedeskundiges die sekerste

Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe. -John Hay
daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe
Bier word deur die mens gemaak, wyn deur God. -Martin Luther
bier-word-deur-die-mens-gemaak-wyn-deur-god
Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly. -Clement Attlee
demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly
Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken. -G.K. Chesterton
demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. -Die Bybel
'n-arm-mens-word-selfs-deur-sy-buurman-verstoot-'n-ryk-man-het-baie-vriende