Daar is 'n baie eenvoudige maatstaf waarmee die demokratiese instellings van die nasie gemeet kan word. Jy vra net:


daar-is-'n-baie-eenvoudige-maatstaf-waarmee-die-demokratiese-instellings-van-die-nasie-gemeet-kan-word-jy-vra-net-waar-is-jou-opposisie-in-die
golda meirdaaris'nbaieeenvoudigemaatstafwaarmeediedemokratieseinstellingsvannasiegemeetkanwordjyvranetwaarjouopposisieinparlementofintronkdaar isis 'nn baiebaie eenvoudigeeenvoudige maatstafmaatstaf waarmeewaarmee diedie demokratiesedemokratiese instellingsinstellings vanvan diedie nasienasie gemeetgemeet kankan wordjy vravra netwaar isis joujou opposisiein diedie parlementin diedaar is 'nis 'n baien baie eenvoudigebaie eenvoudige maatstafeenvoudige maatstaf waarmeemaatstaf waarmee diewaarmee die demokratiesedie demokratiese instellingsdemokratiese instellings vaninstellings van dievan die nasiedie nasie gemeetnasie gemeet kangemeet kan wordjy vra netwaar is jouis jou opposisiein die parlementparlement of in

Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. -Die Bybel
met-die-maat-waarmee-julle-meet-sal-ook-vir-julle-gemeet-word
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. -Die Bybel
waar-jou-skat-is-daar-sal-jou-hart-ook-wees