Daar is één opsig waarin ek my dierbaarste vriend net so behandel soos my bitterste vyand. Ek steek my skande vir albe ewe sorgvuldig weg.


daar-is-één-opsig-waarin-ek-my-dierbaarste-vriend-net-so-behandel-soos-my-bitterste-vyand-ek-steek-my-skande-vir-albe-ewe-sorgvuldig-weg
c.j. langenhovendaariséénopsigwaarinekmydierbaarstevriendnetsobehandelsoosbitterstevyandeksteekskandeviralbeewesorgvuldigwegdaar isis éénéén opsigopsig waarinwaarin ekek mymy dierbaarstedierbaarste vriendvriend netnet soso behandelbehandel soossoos mymy bitterstebitterste vyandek steeksteek mymy skandeskande virvir albealbe eweewe sorgvuldigsorgvuldig wegdaar is éénis één opsigéén opsig waarinopsig waarin ekwaarin ek myek my dierbaarstemy dierbaarste vrienddierbaarste vriend netvriend net sonet so behandelso behandel soosbehandel soos mysoos my bitterstemy bitterste vyandek steek mysteek my skandemy skande virskande vir albevir albe ewealbe ewe sorgvuldigewe sorgvuldig wegdaar is één opsigis één opsig waarinéén opsig waarin ekopsig waarin ek mywaarin ek my dierbaarsteek my dierbaarste vriendmy dierbaarste vriend netdierbaarste vriend net sovriend net so behandelnet so behandel soosso behandel soos mybehandel soos my bitterstesoos my bitterste vyandek steek my skandesteek my skande virmy skande vir albeskande vir albe ewevir albe ewe sorgvuldigalbe ewe sorgvuldig wegdaar is één opsig waarinis één opsig waarin ekéén opsig waarin ek myopsig waarin ek my dierbaarstewaarin ek my dierbaarste vriendek my dierbaarste vriend netmy dierbaarste vriend net sodierbaarste vriend net so behandelvriend net so behandel soosnet so behandel soos myso behandel soos my bitterstebehandel soos my bitterste vyandek steek my skande virsteek my skande vir albemy skande vir albe eweskande vir albe ewe sorgvuldigvir albe ewe sorgvuldig weg

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer. -C.J. Langenhoven
moenie-jou-vriend-vergeet-nie-dit-sal-hom-seermaak-maak-jou-vyand-daarmee-seer
hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone
Boeke is soos brood en moet soos brood behandel word. -Elize Botha
boeke-is-soos-brood-moet-soos-brood-behandel-word
Afwesigheid is die vyand van liefde en die vriend van vriendskap. -C.J. Langenhoven
afwesigheid-is-die-vyand-van-liefde-die-vriend-van-vriendskap
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end
Sonder net daardie één soort rusies waar weerskante gelyk het, sou daar vrede op aarde wees. -C.J. Langenhoven
sonder-net-daardie-één-soort-rusies-waar-weerskante-gelyk-het-sou-daar-vrede-op-aarde-wees