Christopher Columbus was die eerste sosialis. Hy het nie geweet waarheen hy op pad was nie. Toe hy daar kom, het hy geignoreer waar hy was en dit met ander se geld gedoen.


christopher-columbus-was-die-eerste-sosialis-hy-het-nie-geweet-waarheen-hy-op-pad-was-nie-toe-hy-daar-kom-het-hy-geignoreer-waar-hy-was-dit-met
winston churchillchristophercolumbuswasdieeerstesosialishyhetniegeweetwaarheenhyoppadnietoedaarkomgeignoreerwaarditmetandersegeldgedoenchristopher columbuscolumbus waswas diedie eersteeerste sosialishy hethet nienie geweetgeweet waarheenwaarheen hyhy opop padpad waswas nietoe hyhy daardaar komhet hyhy geignoreergeignoreer waarwaar hyhy waswas enen ditdit metander sese geldgeld gedoenchristopher columbus wascolumbus was diewas die eerstedie eerste sosialishy het niehet nie geweetnie geweet waarheengeweet waarheen hywaarheen hy ophy op padop pad waspad was nietoe hy daarhy daar komhet hy geignoreerhy geignoreer waargeignoreer waar hywaar hy washy was enwas en diten dit metdit met andermet ander seander se geldse geld gedoen

...want in die doderyk waarheen jy op pad is, is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie.Daar het 'n doringboompievlak by die pad gestaan,waar lange ossespannemet sware vragte gaan.As ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag: Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie.Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word.Jy sê