Christene moet nie hul rue geheel en al keer op komedies omdat dit growwe aardighede en ontugtighede bevat nie. Om dieselfde rede sou dit beteken dat 'n mens die Bybel nie mag lees nie.


christene-moet-nie-hul-rue-geheel-al-keer-op-komedies-omdat-dit-growwe-aardighede-ontugtighede-bevat-nie-om-dieselfde-rede-sou-dit-beteken-dat-'n
martin lutherchristenemoetniehulruegeheelalkeeropkomediesomdatditgrowweaardighedeontugtighedebevatnieomdieselfderedesoubetekendat'nmensdiebybelmagleeschristene moetmoet nienie hulhul ruerue geheelgeheel enen alal keerkeer opop komedieskomedies omdatomdat ditdit growwegrowwe aardighedeaardighede enen ontugtighedeontugtighede bevatbevat nieom dieselfdedieselfde rederede sousou ditdit betekenbeteken datdat 'nn mensmens diedie bybelbybel nienie magmag leeslees niechristene moet niemoet nie hulnie hul ruehul rue geheelrue geheel engeheel en alen al keeral keer opkeer op komediesop komedies omdatkomedies omdat ditomdat dit growwedit growwe aardighedegrowwe aardighede enaardighede en ontugtighedeen ontugtighede bevatontugtighede bevat nieom dieselfde rededieselfde rede sourede sou ditsou dit betekendit beteken datbeteken dat 'ndat 'n mensn mens diemens die bybeldie bybel niebybel nie magnie mag leesmag lees nie

Skryfwerk is soos 'n offerande. Jy bring dit na die altaar en hoop dit sal aanvaar word. Jy bid ten minste dat verwerping jou nie tot woede sal dryf en jou in 'n Kain sal verander nie. Miskien, op 'n naïewe manier, skep jy jou gunsteling skatte en pak dit op 'n ondiskriminerende stapel. Diegene wat nie hul waarde besef nie, mag dit later eendag doen. En jy voel nie asof jy aldag vir jou tydgenote skryf nie. Dit mag wel wees dat jou ware lesers nog nie hier is nie en dat jou boeke hulle te voorskyn sal bring.Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.Dink eenvoudig, soos my ou meester gewoond was om te sê. Dit beteken om die geheel te reduseer tot die eenvoudigste terme van sy dele, om terug te keer tot die grondbeginsels.Hulle mag veg soos hulle wil teen ongediertes en barbaarse inboorlinge, maar hulle moenie onafhanklike gemeenskappe stig nie, en bo alles, durf hulle nie na die oseaan kyk nie, sodat dit hulle nie sou beweeg, soos dit ons (die Engelse) beweeg het, tot gedagtes van vryheid en kultuur, van handel en reis nie, en wie weet, 'n toekomste periode van hul demoralisasie, tot gedagtes van 'n Ek verteenwoordig nie wit mense of Afrikaners nie. Ek is hier omdat ek nie wil hê ons erfenis moet misken word nie. Ek weet tot vandag toe nie wat Tshwane is nie. Eers was dit 'n rivier, toe 'n apie en nou 'n mens. Het Tshwane ooit bestaan?Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit: