Christene moet nie hul rue geheel en al keer op komedies omdat dit growwe aardighede en ontugtighede bevat nie. Om dieselfde rede sou dit beteken dat 'n mens die Bybel nie mag lees nie.


christene-moet-nie-hul-rue-geheel-al-keer-op-komedies-omdat-dit-growwe-aardighede-ontugtighede-bevat-nie-om-dieselfde-rede-sou-dit-beteken-dat-'n
martin lutherchristenemoetniehulruegeheelalkeeropkomediesomdatditgrowweaardighedeontugtighedebevatnieomdieselfderedesoubetekendat'nmensdiebybelmagleeschristene moetmoet nienie hulhul ruerue geheelgeheel enen alal keerkeer opop komedieskomedies omdatomdat ditdit growwegrowwe aardighedeaardighede enen ontugtighedeontugtighede bevatbevat nieom dieselfdedieselfde rederede sousou ditdit betekenbeteken datdat 'nn mensmens diedie bybelbybel nienie magmag leeslees niechristene moet niemoet nie hulnie hul ruehul rue geheelrue geheel engeheel en alen al keeral keer opkeer op komediesop komedies omdatkomedies omdat ditomdat dit growwedit growwe aardighedegrowwe aardighede enaardighede en ontugtighedeen ontugtighede bevatontugtighede bevat nieom dieselfde rededieselfde rede sourede sou ditsou dit betekendit beteken datbeteken dat 'ndat 'n mensn mens diemens die bybeldie bybel niebybel nie magnie mag leesmag lees nie

Dink eenvoudig, soos my ou meester gewoond was om te sê. Dit beteken om die geheel te reduseer tot die eenvoudigste terme van sy dele, om terug te keer tot die grondbeginsels. -Frank Lloyd Wright
dink-eenvoudig-soos-my-meester-gewoond-was-om-te-sê-dit-beteken-om-die-geheel-te-reduseer-tot-die-eenvoudigste-terme-van-sy-dele-om-terug-te-keer
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is