Boeke is die nalatenskap van 'n groot gees aan die mensheid, wat van geslag tot geslag oorgelewer word as geskenke aan die ongeborenes.


boeke-is-die-nalatenskap-van-'n-groot-gees-aan-die-mensheid-wat-van-geslag-tot-geslag-oorgelewer-word-as-geskenke-aan-die-ongeborenes
joseph addisonboekeisdienalatenskapvan'ngrootgeesaanmensheidwatgeslagtotoorgelewerwordasgeskenkeongeborenesboeke isis diedie nalatenskapnalatenskap vanvan 'nn grootgroot geesgees aanaan diedie mensheidwat vanvan geslaggeslag tottot geslaggeslag oorgeleweroorgelewer wordword asas geskenkegeskenke aanaan diedie ongeborenesboeke is dieis die nalatenskapdie nalatenskap vannalatenskap van 'nvan 'n grootn groot geesgroot gees aangees aan dieaan die mensheidwat van geslagvan geslag totgeslag tot geslagtot geslag oorgelewergeslag oorgelewer wordoorgelewer word asword as geskenkeas geskenke aangeskenke aan dieaan die ongeborenesboeke is die nalatenskapis die nalatenskap vandie nalatenskap van 'nnalatenskap van 'n grootvan 'n groot geesn groot gees aangroot gees aan diegees aan die mensheidwat van geslag totvan geslag tot geslaggeslag tot geslag oorgelewertot geslag oorgelewer wordgeslag oorgelewer word asoorgelewer word as geskenkeword as geskenke aanas geskenke aan diegeskenke aan die ongeborenesboeke is die nalatenskap vanis die nalatenskap van 'ndie nalatenskap van 'n grootnalatenskap van 'n groot geesvan 'n groot gees aann groot gees aan diegroot gees aan die mensheidwat van geslag tot geslagvan geslag tot geslag oorgelewergeslag tot geslag oorgelewer wordtot geslag oorgelewer word asgeslag oorgelewer word as geskenkeoorgelewer word as geskenke aanword as geskenke aan dieas geskenke aan die ongeborenes

'n Ontwikkelde gees beoordeel 'n boek nie net aan die gedagtes wat dit bevat nie, maar ook aan dié wat dit opwek. -Fliegende Blätter
'n-ontwikkelde-gees-beoordeel-'n-boek-nie-net-aan-die-gedagtes-wat-dit-bevat-nie-maar-ook-aan-dié-wat-dit-opwek
Dis makliker om die gemeente lief te hê as jou buurman, en die hele menslike geslag as jou vrou se familie. -C.J. Langenhoven
dis-makliker-om-die-gemeente-lief-te-hê-as-jou-buurman-die-hele-menslike-geslag-as-jou-vrou-se-familie
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante
Soos oorlog te belangrik is om aan generaals oorgelaat te word, net so is die ekonomie te belangrik om aan ekonome oorgelaat te word. -John Kenneth Galbraith
soos-oorlog-te-belangrik-is-om-aan-generaals-oorgelaat-te-word-net-so-is-die-ekonomie-te-belangrik-om-aan-ekonome-oorgelaat-te-word