Boeke is die kompasse en die teleskope en hoogtemeters en kaarte deur ander mense voorberei om ons te help om die gevaarlike see van die lewe te bevaar.


boeke-is-die-kompasse-die-teleskope-hoogtemeters-kaarte-deur-ander-mense-voorberei-om-ons-te-help-om-die-gevaarlike-see-van-die-lewe-te-bevaar
jesse lee bennetboekeisdiekompasseteleskopehoogtemeterskaartedeurandermensevoorbereiomonstehelpgevaarlikeseevanlewebevaarboeke isis diedie kompassekompasse enen diedie teleskopeteleskope enen hoogtemetershoogtemeters enen kaartekaarte deurander mensemense voorbereivoorberei omom onsons tete helphelp omom diedie gevaarlikegevaarlike seesee vanvan diedie lewelewe tete bevaarboeke is dieis die kompassedie kompasse enkompasse en dieen die teleskopedie teleskope enteleskope en hoogtemetersen hoogtemeters enhoogtemeters en kaarteen kaarte deurkaarte deur anderdeur ander menseander mense voorbereimense voorberei omvoorberei om onsom ons teons te helpte help omhelp om dieom die gevaarlikedie gevaarlike seegevaarlike see vansee van dievan die lewedie lewe telewe te bevaar

Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid. -Pliny the Elder
ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid
U moet minder op boeke en meer op mense let. -D.J. Opperman
u-moet-minder-op-boeke-meer-op-mense-let