Bewaar my van die diens aan die leuen,wanneer ek leer om ander te leerwat elke dag met hulle verloop, en rondom hulle.


bewaar-my-van-die-diens-aan-die-leuenwanneer-ek-leer-om-ander-te-leerwat-elke-dag-met-hulle-verloop-rondom-hulle
izak de villiersbewaarmyvandiediensaanleuenwanneerekleeromanderteleerwatelkedagmethulleverlooprondomhullebewaar mymy vanvan diedie diensdiens aanaan dieek leerleer omander tete leerwatleerwat elkeelke dagdag metmet hullehulle verloopen rondomrondom hullebewaar my vanmy van dievan die diensdie diens aandiens aan dieek leer omleer om anderom ander teander te leerwatte leerwat elkeleerwat elke dagelke dag metdag met hullemet hulle verloopen rondom hullebewaar my van diemy van die diensvan die diens aandie diens aan dieek leer om anderleer om ander teom ander te leerwatander te leerwat elkete leerwat elke dagleerwat elke dag metelke dag met hulledag met hulle verloopbewaar my van die diensmy van die diens aanvan die diens aan dieek leer om ander teleer om ander te leerwatom ander te leerwat elkeander te leerwat elke dagte leerwat elke dag metleerwat elke dag met hulleelke dag met hulle verloop

As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat