Betaal 'n donkie se prys en moenie 'n perd se diens te wagte wees nie - maar jy betaal maklik 'n perd se prys en jy kry 'n donkie se diens.


betaal-'n-donkie-se-prys-moenie-'n-perd-se-diens-te-wagte-wees-nie-maar-jy-betaal-maklik-'n-perd-se-prys-jy-kry-'n-donkie-se-diens
c.j. langenhovenbetaal'ndonkieseprysmoenieperddienstewagteweesniemaarjybetaalmaklikkrydiensbetaal 'nn donkiedonkie sese prysprys enen moeniemoenie 'nn perdperd sese diensdiens tete wagtewagte weeswees nieniemaarmaar jyjy betaalbetaal maklikmaklik 'nn perdperd sese prysprys enen jyjy krykry 'nn donkiedonkie sese diensbetaal 'n donkien donkie sedonkie se prysse prys enprys en moenieen moenie 'nmoenie 'n perdn perd seperd se diensse diens tediens te wagtete wagte weeswagte wees niewees niemaar jymaar jy betaaljy betaal maklikbetaal maklik 'nmaklik 'n perdn perd seperd se prysse prys enprys en jyen jy kryjy kry 'nkry 'n donkien donkie sedonkie se diensbetaal 'n donkie sen donkie se prysdonkie se prys ense prys en moenieprys en moenie 'nen moenie 'n perdmoenie 'n perd sen perd se diensperd se diens tese diens te wagtediens te wagte weeste wagte wees niewagte wees niemaar jy betaalmaar jy betaal maklikjy betaal maklik 'nbetaal maklik 'n perdmaklik 'n perd sen perd se prysperd se prys ense prys en jyprys en jy kryen jy kry 'njy kry 'n donkiekry 'n donkie sen donkie se diensbetaal 'n donkie se prysn donkie se prys endonkie se prys en moeniese prys en moenie 'nprys en moenie 'n perden moenie 'n perd semoenie 'n perd se diensn perd se diens teperd se diens te wagtese diens te wagte weesdiens te wagte wees niete wagte wees niemaar jy betaal maklikmaar jy betaal maklik 'njy betaal maklik 'n perdbetaal maklik 'n perd semaklik 'n perd se prysn perd se prys enperd se prys en jyse prys en jy kryprys en jy kry 'nen jy kry 'n donkiejy kry 'n donkie sekry 'n donkie se diens

'n Sweep vir 'n perd, 'n toom vir 'n donkie, en 'n lat vir 'n dwaas. -Die Bybel
'n-sweep-vir-'n-perd-'n-toom-vir-'n-donkie-'n-lat-vir-'n-dwaas
Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. -C.J. Langenhoven
waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie
Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie. -C.J. Langenhoven
die-vriendskap-wat-jy-moet-koop-is-'n-duur-artikel-jy-sal-nie-weer-jou-prys-kry-as-jy-dit-van-die-hand-wil-sit-nie