Beskawing staan op twee bene.Die een heet Dankie en die ander Ekskuus.En aan die manier waarop 'n volk(en 'n individu)


beskawing-staan-op-twee-benedie-een-heet-dankie-die-ander-ekskuusen-aan-die-manier-waarop-'n-volk-'n-individu-dankie-ekskuus-sêkan-sy
hennie aucampbeskawingstaanoptweebenedieeenheetdankiedieanderekskuusenaanmanierwaarop'nvolkenindividudankieekskuussêkansybeskawingspeilafgeleiwordbeskawing staanstaan opop tweeeen heetheet dankiedankie enen dieaan diedie maniermanier waaropwaarop 'nn volk(envolk(en 'nn individu)sy beskawingspeilbeskawingspeil afgeleiafgelei wordbeskawing staan opstaan op tweeeen heet dankieheet dankie endankie en dieen die anderaan die manierdie manier waaropmanier waarop 'nwaarop 'n volk(enn volk(en 'nvolk(en 'n individu)sy beskawingspeil afgeleibeskawingspeil afgelei word

Dankie, ou Master, vir die twee kinders wat hiernatoe gekom het. -M.E. Rothmann
dankie-master-vir-die-twee-kinders-wat-hiernatoe-gekom-het
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou
...die redelike demokrasie is 'n hoë en edel maar 'n gevaarlike leefwyse; dit is geen rusbed waarop 'n volk hom kan uitstrek nie. -N.P. van Wyk Louw
die-redelike-demokrasie-is-'n-hoë-edel-maar-'n-gevaarlike-leefwyse-dit-is-geen-rusbed-waarop-'n-volk-hom-kan-uitstrek-nie
Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste