Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is.


behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
c.j. langenhovenbehandeljoumeerderemetbeleefdheidomdatditpligisgelykeplesierminderevoorregisbehandel joujou meerderemeerdere metmet beleefdheidbeleefdheid omdatomdat ditdit joujou pligplig isjou gelykegelyke omdatomdat ditdit joujou plesierplesier isjou minderemindere omdatomdat ditdit joujou voorregvoorreg isbehandel jou meerderejou meerdere metmeerdere met beleefdheidmet beleefdheid omdatbeleefdheid omdat ditomdat dit joudit jou pligjou plig isjou gelyke omdatgelyke omdat ditomdat dit joudit jou plesierjou plesier isjou mindere omdatmindere omdat ditomdat dit joudit jou voorregjou voorreg isbehandel jou meerdere metjou meerdere met beleefdheidmeerdere met beleefdheid omdatmet beleefdheid omdat ditbeleefdheid omdat dit jouomdat dit jou pligdit jou plig isjou gelyke omdat ditgelyke omdat dit jouomdat dit jou plesierdit jou plesier isjou mindere omdat ditmindere omdat dit jouomdat dit jou voorregdit jou voorreg isbehandel jou meerdere met beleefdheidjou meerdere met beleefdheid omdatmeerdere met beleefdheid omdat ditmet beleefdheid omdat dit joubeleefdheid omdat dit jou pligomdat dit jou plig isjou gelyke omdat dit jougelyke omdat dit jou plesieromdat dit jou plesier isjou mindere omdat dit joumindere omdat dit jou voorregomdat dit jou voorreg is

Jy eet aan jou eie tafel lekker omdat jy weet hoe dit in die kombuis toegaan. Aan die vreemde, omdat jy dit nie weet nie. -C.J. Langenhoven
jy-eet-aan-jou-eie-tafel-lekker-omdat-jy-weet-hoe-dit-in-die-kombuis-toegaan-aan-die-vreemde-omdat-jy-dit-nie-weet-nie
As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker. -C.J. Langenhoven
skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou
Die rym neem ook 'n hele lewe in beslag:jou doen en dink, jou soek na ander en jou wag. -D.J. Opperman
die-rym-neem-ook-'n-hele-lewe-in-beslagjou-doen-dink-jou-soek-na-ander-jou-wag