Basta die sirene van die lafaards. Ons skrywers het 'n taak; 'n demokratiese intelligentsia wat sy sê sê, of hulle nou sensors of vriende is, is 'n volk se enigste waarborg teen geweld en vir verandering.


basta-die-sirene-van-die-lafaards-ons-skrywers-het-'n-taak-'n-demokratiese-intelligentsia-wat-sy-sê-sê-of-hulle-nou-sensors-of-vriende-is-is-'n
jan rabiebastadiesirenevanlafaardsonsskrywershet'ntaakdemokratieseintelligentsiawatsyofhullenousensorsvriendeisisvolkseenigstewaarborgteengeweldvirveranderingbasta diedie sirenesirene vanvan diedie lafaardsons skrywersskrywers hethet 'nn taakn demokratiesedemokratiese intelligentsiaintelligentsia watwat sysy sêsê sêhulle nounou sensorsvriende isis 'nn volkvolk sese enigsteenigste waarborgwaarborg teenteen geweldgeweld enen virvir veranderingbasta die sirenedie sirene vansirene van dievan die lafaardsons skrywers hetskrywers het 'nhet 'n taakn demokratiese intelligentsiademokratiese intelligentsia watintelligentsia wat sywat sy sêsy sê sêhulle nou sensorssensors of vriendeis 'n volkn volk sevolk se enigstese enigste waarborgenigste waarborg teenwaarborg teen geweldteen geweld engeweld en viren vir verandering

Dit lyk altyd vir my gevaarlik wanneer skrywers meer vir hulle mede-skrywers te sê het as vir hulle lesers. -P.G. du Plessis
dit-lyk-altyd-vir-my-gevaarlik-wanneer-skrywers-meer-vir-hulle-mede-skrywers-te-sê-het-as-vir-hulle-lesers
nou betoog 'n geleerde elle en lelle geleerdheidoor die selfbestemmingsreg van 'n volken ons wat nooit 'n volk was niemaar slegs volk -Breyten Breytenbach
nou-betoog-'n-geleerde-lelle-geleerdheidoor-die-selfbestemmingsreg-van-'n-volken-ons-wat-nooit-'n-volk-was-niemaar-slegs-volk
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante