Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.


baie-mense-dink-dat-noudat-uhuru-bereik-is-noudat-ek-die-van-vryheid-skyn-rykdom-sal-reën-soos-manna-van-die-hemel-ek-sê-vir-julle-daar-sal-niks
jomo kenyattabaiemensedinkdatnoudatuhurubereikisekdievanvryheidskynrykdomsalrensoosmannahemelekvirjulledaarnikshemelkomnieonsmoetalmalhardwerkmetonshandeomteredarmoedeonkundesiektebaie mensemense dinkdink datdat noudatnoudat uhuruuhuru bereikbereik isnoudat ekek diedie sonson vanvan vryheidvryheid siensien skynrykdom salsal reënreën soossoos mannamanna vanvan diedie hemelek sêsê virvir jullejulle daardaar salsal niksniks vanvan diedie hemelhemel komkom nieons moetmoet almalalmal hardhard werkwerk metmet onsons handeom onsons tete redred vanvan armoedeonkunde enen siektebaie mense dinkmense dink datdink dat noudatdat noudat uhurunoudat uhuru bereikuhuru bereik isnoudat ek dieek die sondie son vanson van vryheidvan vryheid sienvryheid sien skynrykdom sal reënsal reën soosreën soos mannasoos manna vanmanna van dievan die hemelek sê virsê vir jullevir julle daarjulle daar saldaar sal nikssal niks vanniks van dievan die hemeldie hemel komhemel kom nieons moet almalmoet almal hardalmal hard werkhard werk metwerk met onsmet ons handeom ons teons te redte red vanred van armoedeonkunde en siekte

Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal
Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie
Ons is almal huurders en een of ander tyd sal die groot Huisbaas ons kennis gee dat ons huurkontrak verstryk het. -Unknown
ons-is-almal-huurders-een-of-ander-tyd-sal-die-groot-huisbaas-ons-kennis-gee-dat-ons-huurkontrak-verstryk-het