As jy nie wil inhou nie moet jy naderhand uithou; en as jy nie kan aanhou met teëhou nie moet jy maar tevrede wees om op te hou met byhou.


as-jy-nie-wil-inhou-nie-moet-jy-naderhand-uithou-as-jy-nie-kan-aanhou-met-teëhou-nie-moet-jy-maar-tevrede-wees-om-op-te-hou-met-byhou
c.j. langenhovenasjyniewilinhoumoetnaderhanduithouaskanaanhoumettehoumaartevredeweesomoptehoubyhouas jyjy nienie wilwil inhouinhou nienie moetmoet jyjy naderhanden asas jyjy nienie kankan aanhouaanhou metmet teëhouteëhou nienie moetmoet jyjy maarmaar tevredetevrede weeswees omom opop tete houhou metmet byhouas jy niejy nie wilnie wil inhouwil inhou nieinhou nie moetnie moet jymoet jy naderhandjy naderhand uithouen as jyas jy niejy nie kannie kan aanhoukan aanhou metaanhou met teëhoumet teëhou nieteëhou nie moetnie moet jymoet jy maarjy maar tevredemaar tevrede weestevrede wees omwees om opom op teop te houte hou methou met byhouas jy nie wiljy nie wil inhounie wil inhou niewil inhou nie moetinhou nie moet jynie moet jy naderhandmoet jy naderhand uithouen as jy nieas jy nie kanjy nie kan aanhounie kan aanhou metkan aanhou met teëhouaanhou met teëhou niemet teëhou nie moetteëhou nie moet jynie moet jy maarmoet jy maar tevredejy maar tevrede weesmaar tevrede wees omtevrede wees om opwees om op teom op te houop te hou mette hou met byhouas jy nie wil inhoujy nie wil inhou nienie wil inhou nie moetwil inhou nie moet jyinhou nie moet jy naderhandnie moet jy naderhand uithouen as jy nie kanas jy nie kan aanhoujy nie kan aanhou metnie kan aanhou met teëhoukan aanhou met teëhou nieaanhou met teëhou nie moetmet teëhou nie moet jyteëhou nie moet jy maarnie moet jy maar tevredemoet jy maar tevrede weesjy maar tevrede wees ommaar tevrede wees om optevrede wees om op tewees om op te houom op te hou metop te hou met byhou

Met 'n man wat met homself tevrede is, is niemand anders tevrede nie. -C.J. Langenhoven
met-'n-man-wat-met-homself-tevrede-is-is-niemand-anders-tevrede-nie
Ontoeganklik moet nie gelykgestel word met intellektueel, en toeganklik met dom nie. -Jeanne Goosen
ontoeganklik-moet-nie-gelykgestel-word-met-intellektueel-toeganklik-met-dom-nie
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle