As jy nie wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op, en jy sal oorgenoeg hê om te eet.


as-jy-nie-wil-arm-word-nie-moenie-lief-wees-vir-slaap-nie-staan-vroeg-op-jy-sal-oorgenoeg-hê-om-te-eet
die bybelasjyniewilarmwordniemoenieliefweesvirslaapniestaanvroegopsaloorgenoegomteeetas jyjy nienie wilwil armarm wordword niemoenie lieflief weeswees virvir slaapslaap niestaan vroegvroeg open jyjy salsal oorgenoegoorgenoeg hêhê omom tete eetas jy niejy nie wilnie wil armwil arm wordarm word niemoenie lief weeslief wees virwees vir slaapvir slaap niestaan vroeg open jy saljy sal oorgenoegsal oorgenoeg hêoorgenoeg hê omhê om teom te eetas jy nie wiljy nie wil armnie wil arm wordwil arm word niemoenie lief wees virlief wees vir slaapwees vir slaap nieen jy sal oorgenoegjy sal oorgenoeg hêsal oorgenoeg hê omoorgenoeg hê om tehê om te eetas jy nie wil armjy nie wil arm wordnie wil arm word niemoenie lief wees vir slaaplief wees vir slaap nieen jy sal oorgenoeg hêjy sal oorgenoeg hê omsal oorgenoeg hê om teoorgenoeg hê om te eet

Ek is liewer 'n arm man wat in 'n solder woon met baie boeke as 'n koning wat nie lief is vir lees nie. -Thomas Babington Macaulay
ek-is-liewer-'n-arm-man-wat-in-'n-solder-woon-met-baie-boeke-as-'n-koning-wat-nie-lief-is-vir-lees-nie
Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan. -C.J. Langenhoven
slaap-laat-solank-as-jy-jou-eie-baas-is-daar-sal-'n-tyd-kom-wanneer-'n-baas-jou-sal-laat-vroeg-opstaan
Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap. -Die Bybel
moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle
die vrouens moet die tafels dek vir more vroeg;die mans gaan slaap, vermoeid van al die rus. -Ina Rousseau
die-vrouens-moet-die-tafels-dek-vir-more-vroegdie-mans-gaan-slaap-vermoeid-van-al-die-rus