As jy geen stuk kennis het van die ambag waar jy 'n man voor huur nie, bekyk sy gereedskap. Hy sal nie in jou belang oppassender wees as in sy eie nie.


as-jy-geen-stuk-kennis-het-van-die-ambag-waar-jy-'n-man-voor-huur-nie-bekyk-sy-gereedskap-hy-sal-nie-in-jou-belang-oppassender-wees-as-in-sy-eie-nie
c.j. langenhovenasjygeenstukkennishetvandieambagwaar'nmanvoorhuurniebekyksygereedskaphysalnieinjoubelangoppassenderweesaseienieas jyjy geengeen stukstuk kenniskennis hethet vanvan diedie ambagambag waarwaar jyjy 'nn manman voorhuur niebekyk sysy gereedskaphy salsal nienie inin joujou belangbelang oppassenderoppassender weeswees asas inin sysy eieeie nieas jy geenjy geen stukgeen stuk kennisstuk kennis hetkennis het vanhet van dievan die ambagdie ambag waarambag waar jywaar jy 'njy 'n mann man voorman voor huurvoor huur niebekyk sy gereedskaphy sal niesal nie innie in jouin jou belangjou belang oppassenderbelang oppassender weesoppassender wees aswees as inas in syin sy eiesy eie nie

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees
Dit beteken nie altyd veel om 'n man van belang te wees nie. Die belangrikste persoon op 'n begrafnis is die dooi man. -C.J. Langenhoven
dit-beteken-nie-altyd-veel-om-'n-man-van-belang-te-wees-nie-die-belangrikste-persoon-op-'n-begrafnis-is-die-dooi-man