...as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie.


as-jy-bid-gaan-na-jou-kamer-toe-maak-die-deur-toe-bid-tot-jou-vader-wat-jy-nie-kan-nie
die bybelasjybidgaannajoukamertoemaakdiedeurtoebidtotvaderwatniekannieas jyjy bidgaan nana joujou kamerkamer toemaak diedie deurdeur toetoe enen bidbid tottot joujou vadervader watwat jyjy nienie kankan siensien nieas jy bidgaan na jouna jou kamerjou kamer toemaak die deurdie deur toedeur toe entoe en biden bid totbid tot joutot jou vaderjou vader watvader wat jywat jy niejy nie kannie kan sienkan sien niegaan na jou kamerna jou kamer toemaak die deur toedie deur toe endeur toe en bidtoe en bid toten bid tot joubid tot jou vadertot jou vader watjou vader wat jyvader wat jy niewat jy nie kanjy nie kan siennie kan sien niegaan na jou kamer toemaak die deur toe endie deur toe en biddeur toe en bid tottoe en bid tot jouen bid tot jou vaderbid tot jou vader wattot jou vader wat jyjou vader wat jy nievader wat jy nie kanwat jy nie kan sienjy nie kan sien nie

Skryfwerk is soos 'n offerande. Jy bring dit na die altaar en hoop dit sal aanvaar word. Jy bid ten minste dat verwerping jou nie tot woede sal dryf en jou in 'n Kain sal verander nie. Miskien, op 'n naïewe manier, skep jy jou gunsteling skatte en pak dit op 'n ondiskriminerende stapel. Diegene wat nie hul waarde besef nie, mag dit later eendag doen. En jy voel nie asof jy aldag vir jou tydgenote skryf nie. Dit mag wel wees dat jou ware lesers nog nie hier is nie en dat jou boeke hulle te voorskyn sal bring.Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees?Bid een keer voordat jy oorlog toe gaan; twee keer voordat jy 'n seereis aanpak; drie keer voor jy trou.Ek verteenwoordig nie wit mense of Afrikaners nie. Ek is hier omdat ek nie wil hê ons erfenis moet misken word nie. Ek weet tot vandag toe nie wat Tshwane is nie. Eers was dit 'n rivier, toe 'n apie en nou 'n mens. Het Tshwane ooit bestaan?Voordat jy 'n nuwe koers inslaan, bereken eers of jy weer sal kan omdraai as jy jou altemit vasloop, en onthou geen pad is na weerskante toe afdraand nie.Hy wat sonder geloof bid, kan nie op gebedsverhoring hoop nie.