As digter skryf ek 'n taal wat, gesien in die lig van wat alles aangespreek moet word, nie meer saak maak nie, binne 'n letterkunde waarvan die dak afgewaai het. Dit pla nie...Die wind is baie beter as die verstikkende noutes van die literêre politiek se gange. As joernalis kon ek uiteindelik net 'n oor vind in Engels, en die Afrikaanse deel van die nuwe, verfoeide SAUK. Buite die ghetto wat Afrikaans vir baie is, het jy met blydskap gespreksgenote gekry waarvan baie Afrikaans praat, waar ander weer 'n ma of Afrikaanse oupa het. As Suid-Afrikaner het ek vir die eerste keer vry gevoel om nou 'n eerbare bedeling vir myself en my gesin te begin.


as-digter-skryf-ek-'n-taal-wat-gesien-in-die-lig-van-wat-alles-aangespreek-moet-word-nie-meer-saak-maak-nie-binne-'n-letterkunde-waarvan-die-dak
antjie krogasdigterskryfek'ntaalwatgesienindieligvanwatallesaangespreekmoetwordniemeersaakmaakniebinneletterkundewaarvandakafgewaaihetditplaniediewindisbaiebeterasverstikkendenoutesliterêrepolitieksegangejoernaliskonuiteindeliknetoorvindengelsafrikaansedeelnuweverfoeidesaukbuiteghettoafrikaansvirishetjymetblydskapgespreksgenotegekrypraatwaaranderweerofoupasuidafrikanereerstekeervrygevoelomnoueerbarebedelingmyselfmygesintebeginas digterdigter skryfskryf ekek 'nn taaltaal watgesien inin diedie liglig vanvan watwat allesalles aangespreekaangespreek moetmoet wordnie meermeer saaksaak maakmaak niebinne 'nn letterkundeletterkunde waarvanwaarvan diedie dakdak afgewaaiafgewaai hetdit plapla niedieniedie windwind isis baiebaie beterbeter asas diedie verstikkendeverstikkende noutesnoutes vanvan diedie literêreliterêre politiekpolitiek sese gangeas joernalisjoernalis konkon ekek uiteindelikuiteindelik netnet 'nn oorvind inin engelsen diedie afrikaanseafrikaanse deeldeel vanvan diedie nuweverfoeide saukbuite diedie ghettoghetto watwat afrikaansafrikaans virvir baiebaie ishet jyjy metmet blydskapblydskap gespreksgenotegespreksgenote gekrygekry waarvanwaarvan baiebaie afrikaansafrikaans praatander weerweer 'nafrikaanse oupaoupa hethet ekek virvir diedie eersteeerste keerkeer vryvry gevoelgevoel omom nounou 'nn eerbareeerbare bedelingbedeling virvir myselfmyself enen mymy gesingesin tete beginas digter skryfdigter skryf ekskryf ek 'nek 'n taaln taal watgesien in diein die ligdie lig vanlig van watvan wat alleswat alles aangespreekalles aangespreek moetaangespreek moet wordnie meer saakmeer saak maaksaak maak niebinne 'n letterkunden letterkunde waarvanletterkunde waarvan diewaarvan die dakdie dak afgewaaidak afgewaai hetdit pla niediepla niedie windniedie wind iswind is baieis baie beterbaie beter asbeter as dieas die verstikkendedie verstikkende noutesverstikkende noutes vannoutes van dievan die literêredie literêre politiekliterêre politiek sepolitiek se gangeas joernalis konjoernalis kon ekkon ek uiteindelikek uiteindelik netuiteindelik net 'nnet 'n oorn oor vindoor vind invind in engelsen die afrikaansedie afrikaanse deelafrikaanse deel vandeel van dievan die nuwebuite die ghettodie ghetto watghetto wat afrikaanswat afrikaans virafrikaans vir baievir baie ishet jy metjy met blydskapmet blydskap gespreksgenoteblydskap gespreksgenote gekrygespreksgenote gekry waarvangekry waarvan baiewaarvan baie afrikaansbaie afrikaans praatwaar ander weerander weer 'nweer 'n mama of afrikaanseafrikaanse oupa hethet ek virek vir dievir die eerstedie eerste keereerste keer vrykeer vry gevoelvry gevoel omgevoel om nouom nou 'nnou 'n eerbaren eerbare bedelingeerbare bedeling virbedeling vir myselfvir myself enmyself en myen my gesinmy gesin tegesin te begin

Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet. -C.J. Langenhoven
elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin