As die demokrasie reg moet funksioneer, moet dit aanvaar dat daar 'n mate van bekwaamheid en gesonde verstand en opvoedingsvlak by die gemiddelde mens is. In dié siening van demokrasie, is die goed ingeligte burger die beste waarborg teen magsvergrype van enige deel van die sosiale lewe - polities, ekonomies, militêr, of geestelik. Ideaal genome beteken dit dat ons by die gemiddelde persoon die kuns van intelligensie, 'n waardering vir kritiese denke en 'n mate van rasionaliteit kweek.


as-die-demokrasie-reg-moet-funksioneer-moet-dit-aanvaar-dat-daar-'n-mate-van-bekwaamheid-gesonde-verstand-opvoedingsvlak-by-die-gemiddelde-mens-is
paul kurtzasdiedemokrasieregmoetfunksioneerditaanvaardatdaar'nmatevanbekwaamheidgesondeverstandopvoedingsvlakbygemiddeldemensisindiésieningdemokrasieisgoedingeligteburgerbestewaarborgteenmagsvergrypeenigedeelsosialelewepolitiesekonomiesmilitêrofgeestelikideaalgenomebetekenonspersoonkunsintelligensiewaarderingvirkritiesedenkerasionaliteitkweekas diedie demokrasiedemokrasie regreg moetmoet funksioneermoet ditdit aanvaaraanvaar datdat daardaar 'nn matemate vanvan bekwaamheidbekwaamheid enen gesondegesonde verstanden opvoedingsvlakopvoedingsvlak byby diedie gemiddeldegemiddelde mensmens isin diédié sieningsiening vanvan demokrasieis diedie goedgoed ingeligteingeligte burgerburger diedie bestebeste waarborgwaarborg teenteen magsvergrypemagsvergrype vanvan enigeenige deeldeel vanvan diedie sosialesosiale lewelewepolitiesideaal genomegenome betekenbeteken ditdit datdat onsons byby diedie gemiddeldegemiddelde persoonpersoon diedie kunskuns vanvan intelligensien waarderingwaardering virvir kritiesekritiese denkedenke enen 'nn matemate vanvan rasionaliteitrasionaliteit kweekas die demokrasiedie demokrasie regdemokrasie reg moetreg moet funksioneermoet dit aanvaardit aanvaar dataanvaar dat daardat daar 'ndaar 'n maten mate vanmate van bekwaamheidvan bekwaamheid enbekwaamheid en gesondeen gesonde verstandgesonde verstand enverstand en opvoedingsvlaken opvoedingsvlak byopvoedingsvlak by dieby die gemiddeldedie gemiddelde mensgemiddelde mens isin dié sieningdié siening vansiening van demokrasieis die goeddie goed ingeligtegoed ingeligte burgeringeligte burger dieburger die bestedie beste waarborgbeste waarborg teenwaarborg teen magsvergrypeteen magsvergrype vanmagsvergrype van enigevan enige deelenige deel vandeel van dievan die sosialedie sosiale lewesosiale leweideaal genome betekengenome beteken ditbeteken dit datdit dat onsdat ons byons by dieby die gemiddeldedie gemiddelde persoongemiddelde persoon diepersoon die kunsdie kuns vankuns van intelligensien waardering virwaardering vir kritiesevir kritiese denkekritiese denke endenke en 'nen 'n maten mate vanmate van rasionaliteitvan rasionaliteit kweek

Niemand gee voor dat demokrasie perfek is of alles in pag het nie. Daar is inderdaad gesê dat demokrasie die ergste vorm van regering is buiten al die ander regeringsvorms wat van tyd tot tyd beproef is.Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self.Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie.Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word.Baie mense dink dat noudat uhuru bereik is, noudat ek die son van vryheid sien skyn, rykdom sal reën soos manna van die hemel. Ek sê vir julle daar sal niks van die hemel kom nie. Ons moet almal hard werk met ons hande, om ons te red van armoede, onkunde en siekte.