As 'n skrywer menslike belaglikhede kan uitwys sonder om iemand op die naam te noem, dan wonder ek of hy nie eerder besig is om te onderrig en die mensdom te waarsku as wat hy besig is om te beledig nie.


as-'n-skrywer-menslike-belaglikhede-kan-uitwys-sonder-om-iemand-op-die-naam-te-noem-dan-wonder-ek-of-hy-nie-eerder-besig-is-om-te-onderrig-die
desiderius erasmusas'nskrywermenslikebelaglikhedekanuitwyssonderomiemandopdienaamtenoemdanwonderekofhynieeerderbesigisonderrigmensdomwaarskuaswatbeledignieas 'nn skrywerskrywer menslikemenslike belaglikhedebelaglikhede kankan uitwysuitwys sondersonder omom iemandop diedie naamnaam tete noemdan wonderwonder ekhy nienie eerdereerder besigbesig isis omom tete onderrigonderrig enen diedie mensdommensdom tete waarskuwaarsku asas watwat hyhy besigbesig isis omom tete beledigbeledig nieas 'n skrywern skrywer menslikeskrywer menslike belaglikhedemenslike belaglikhede kanbelaglikhede kan uitwyskan uitwys sonderuitwys sonder omsonder om iemandom iemand opiemand op dieop die naamdie naam tenaam te noemdan wonder ekek of hyhy nie eerdernie eerder besigeerder besig isbesig is omis om teom te onderrigte onderrig enonderrig en dieen die mensdomdie mensdom temensdom te waarskute waarsku aswaarsku as watas wat hywat hy besighy besig isbesig is omis om teom te beledigte beledig nie

Iemand wat nie 'n groot beeldhouer of skilder is nie, kan nie 'n groot boumeester wees nie. Hy is dan slegs 'n bouer. -John Ruskin
iemand-wat-nie-'n-groot-beeldhouer-of-skilder-is-nie-kan-nie-'n-groot-boumeester-wees-nie-hy-is-dan-slegs-'n-bouer
Die mens is gebore vir optrede. Om nie besig te wees en om nie te bestaan nie, is dieselfde ding. -Voltaire
die-mens-is-gebore-vir-optrede-om-nie-besig-te-wees-om-nie-te-bestaan-nie-is-dieselfde-ding
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie
Dis jammer al die mense wat weet hoe om die land te regeer, is besig om taxi's te bestuur en hare te sny. -George Burns
dis-jammer-al-die-mense-wat-weet-hoe-om-die-land-te-regeer-is-besig-om-taxi's-te-bestuur-hare-te-sny