As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in.


as-'n-koringkorrel-nie-in-die-grond-val-sterwe-nie-bly-hy-net-een-maar-as-hy-sterwe-bring-hy-'n-groot-oes-in
die bybelas'nkoringkorrelnieindiegrondvalsterwenieblyhyneteenmaarassterwebringgrootoesinas 'nn koringkorrelkoringkorrel nienie inin diedie grondgrond valval enen sterwesterwe niebly hyhy netnet eenmaar asas hyhy sterwebring hyhy 'nn grootgroot oesoes inas 'n koringkorreln koringkorrel niekoringkorrel nie innie in diein die gronddie grond valgrond val enval en sterween sterwe niebly hy nethy net eenmaar as hyas hy sterwebring hy 'nhy 'n grootn groot oesgroot oes inas 'n koringkorrel nien koringkorrel nie inkoringkorrel nie in dienie in die grondin die grond valdie grond val engrond val en sterweval en sterwe niebly hy net eenmaar as hy sterwebring hy 'n groothy 'n groot oesn groot oes inas 'n koringkorrel nie inn koringkorrel nie in diekoringkorrel nie in die grondnie in die grond valin die grond val endie grond val en sterwegrond val en sterwe niebring hy 'n groot oeshy 'n groot oes in

Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. -Die Bybel
is-twee-mossies-nie-vir-'n-sent-te-koop-nie-en-tog-sal-nie-een-van-hulle-op-die-grond-val-sonder-die-wil-van-julle-vader-nie
Wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie. -Die Bybel
wie-die-wind-bly-dophou-saai-nie-wie-na-die-wolke-bly-kyk-oes-nie
Die dood eis alles op. Om te sterwe is 'n wet, nie 'n straf nie. -Seneca
die-dood-eis-alles-op-om-te-sterwe-is-'n-wet-nie-'n-straf-nie
Harde werk bring beloning; om net te praat, bring gebrek. -Die Bybel
harde-werk-bring-beloning-om-net-te-praat-bring-gebrek