Argitektuur mik op die ewige, daarom leen sy beginsels hulle nie tot modes en grille nie.


argitektuur-mik-op-die-ewige-daarom-leen-sy-beginsels-hulle-nie-tot-modes-grille-nie
christopher wrenargitektuurmikopdieewigedaaromleensybeginselshullenietotmodesgrillenieargitektuur mikmik opop diedie ewigedaarom leenleen sysy beginselsbeginsels hullehulle nienie tottot modesmodes enen grillegrille nieargitektuur mik opmik op dieop die ewigedaarom leen syleen sy beginselssy beginsels hullebeginsels hulle niehulle nie totnie tot modestot modes enmodes en grilleen grille nieargitektuur mik op diemik op die ewigedaarom leen sy beginselsleen sy beginsels hullesy beginsels hulle niebeginsels hulle nie tothulle nie tot modesnie tot modes entot modes en grillemodes en grille nieargitektuur mik op die ewigedaarom leen sy beginsels hulleleen sy beginsels hulle niesy beginsels hulle nie totbeginsels hulle nie tot modeshulle nie tot modes ennie tot modes en grilletot modes en grille nie

Daarom het Adam en Eva die Paradys nie gewaardeer nie omdat hy hulle niks gekos het nie. -C.J. Langenhoven
daarom-het-adam-eva-die-paradys-nie-gewaardeer-nie-omdat-hy-hulle-niks-gekos-het-nie
God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom
Om die luiaard gisteraand nie moeg was nie, het hy vannag nie gerus nie en daarom is hy vanmôre nog lui. -C.J. Langenhoven
om-die-luiaard-gisteraand-nie-moeg-was-nie-het-hy-vannag-nie-gerus-nie-daarom-is-hy-vanmôre-nog-lui
Ambassadeurs het nie oorlogskepe of infantrie of forte tot hul beskikking nie. Hulle wapens is woorde en geleenthede. -Demosthenes
ambassadeurs-het-nie-oorlogskepe-of-infantrie-of-forte-tot-hul-beskikking-nie-hulle-wapens-is-woorde-geleenthede