Argitektuur is primêr die kuns van betekenisvolle ruimte, dit wil sê vorme betekenisvol ten opsigte van hul ruimtes.


argitektuur-is-primêr-die-kuns-van-betekenisvolle-ruimte-dit-wil-sê-vorme-betekenisvol-ten-opsigte-van-hul-ruimtes
claude bragdonargitektuurisprimêrdiekunsvanbetekenisvolleruimteditwilvormebetekenisvoltenopsigtehulruimtesargitektuur isis primêrprimêr diedie kunskuns vanvan betekenisvollebetekenisvolle ruimtedit wilwil sêsê vormevorme betekenisvolbetekenisvol tenten opsigteopsigte vanvan hulhul ruimtesargitektuur is primêris primêr dieprimêr die kunsdie kuns vankuns van betekenisvollevan betekenisvolle ruimtedit wil sêwil sê vormesê vorme betekenisvolvorme betekenisvol tenbetekenisvol ten opsigteten opsigte vanopsigte van hulvan hul ruimtesargitektuur is primêr dieis primêr die kunsprimêr die kuns vandie kuns van betekenisvollekuns van betekenisvolle ruimtedit wil sê vormewil sê vorme betekenisvolsê vorme betekenisvol tenvorme betekenisvol ten opsigtebetekenisvol ten opsigte vanten opsigte van hulopsigte van hul ruimtesargitektuur is primêr die kunsis primêr die kuns vanprimêr die kuns van betekenisvolledie kuns van betekenisvolle ruimtedit wil sê vorme betekenisvolwil sê vorme betekenisvol tensê vorme betekenisvol ten opsigtevorme betekenisvol ten opsigte vanbetekenisvol ten opsigte van hulten opsigte van hul ruimtes

Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas. -Chris Barnard
kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas
Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet? -D.J. Opperman
hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet
U spreek van geloof - wat is geloof? Here, U wil, nie my wil, geskiede! Ek vernietig my onder Gods wil! -J.H. de la Rey
u-spreek-van-geloof-wat-is-geloof-here-u-wil-nie-my-wil-geskiede-ek-vernietig-my-onder-gods-wil